Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018(Καστέλλι)

Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 22η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα12:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, επειδή τα θέματα προς συζήτηση χρήζουν άμεσης λήψης απόφασης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και δεν μπορεί να τύχει αναβολής.