20-6-2018,Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018(Καστέλλι)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
(Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 παράγρ. 5 και 75 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ(Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 21η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 παράγρ. 5 και 75 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87).