Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονοµικής Επιτροπής την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δηµοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήµου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δηµοτικό Κατάστηµα Καστελλίου) την 18η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).