19-09-2019,Δημόσια ανακοίνωση - πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας πρόκειται να προβεί στη συγκρότηση  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες το οποίο συστήνεται σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους και συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.

 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ασκεί, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

  • γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
  • γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
  • εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
  • δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται:

 

Α.  Οι φορείς που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας και συγκεκριμένα :  
α) Οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις       
β) Οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς     
γ) Οι τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών       
δ) Οι σύλλογοι εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα         
ε) Οι ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων  
στ) Οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς         
ζ) Οι εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών 
η) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και     
ζ) Τα τοπικά συμβούλια νέων           

και

 

Β. Οι Δημότες και οι Δημότισσες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 όπως εκφράσουν τη βούλησή τους για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, είτε εγγράφως στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου, αρμόδιοι υπάλληλοι: Γ. Σηφάκης, τηλ.: 28913-40135 & Εμμ. Χαρουλάκης 28913-40137) από Δευτέρα – Παρασκευή 08.00-14.00, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sifakis@minoapediadas.gr ή στο charoulakis@minoapediadas.gr το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Στις αιτήσεις συμμετοχής (παρέχονται από την Γραμματεία του Δ.Σ.) θα πρέπει να αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail) καθώς και πλήρη στοιχεία του αιτούντα (εφόσον πρόκειται για δημότη) ή του φορέα που εκπροσωπεί.

Σημειώνεται ότι οι φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης θα πρέπει να ορίσουν εκτός από τον τακτικό εκπρόσωπο τους και έναν αναπληρωτή αυτού.

Η παρούσα ανακοίνωση - πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας www.minoapediadas.gr, στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των Δημοτικών Καταστημάτων και σε εμφανή σημείων αυτών.