14-7-2016,Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του ∆ήµου ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ (∆ηµοτικό Κατάστηµα Καστελλίου) την 14η του µηνός Ιουλίου του έτους 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30 µ.µ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνηµµένο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή πρέπει να γίνει άµεσα η τροποποίηση του προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος 2016, ώστε το έργο «Αποκατάσταση – βελτίωση δηµοτικών σχολείων ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας» να έχει ολοκληρωθεί έως την 01/09/2016, λόγω της έναρξης της σχολικής περιόδου.