11-7-2017,Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του ∆ήµου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑ∆ΑΣ (Δηµοτικό Κατάστηµα Καστελλίου) την 11η του µηνός Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).