29/12/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο 'ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ'

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016

αρ. πρωτ. 19484/29-12-2020

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης

‘‘ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ‘‘

με συνολικό προϋπολογισμό 53.469,23€ (συμπ. Φ.Π.Α.). 

 

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ταχυδρομική διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, αρμόδια υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, πληροφορίες: Ζαχαρένια Δαγκωνάκη, email: dagonaki@minoapediadas.gr, Τηλέφωνο: 28913- 40406 Φαξ: 28913 40417.

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ειδική, δημόσια προσβάσιμη, ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου: CPV: 79421200-3 Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής.

4. Τίτλος μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης αγροτικής οδού στην τ.κ. Γερακίου».

5. Σύντομη Περιγραφή: Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (τοπογραφική μελέτη, συγκοινωνιακή μελέτη και μελέτη σήμανσης οδού) για τη βελτίωση αγροτικής οδού μήκους 2χλμ, η οποία συνδέει τον οικισμό Γερακίου με το Οροπέδιο Λασιθίου.

6. Προεκτίμηση αμοιβής: 43.120,35 ΕΥΡΩ (δαπάνη με απρόβλεπτα 15%, μη συμπερ. ΦΠΑ).

7. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκπόνησης της μελέτης είναι πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισμού και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

9. Κριτήρια επιλογής: Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών που απαιτούνται υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 39 παρ.2 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019) και του άρθρου 188 παρ. 4 του Ν 4635/2019 (Α’ 167). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

10. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής (άρθρο 72, παρ.1 Ν. 4412/2016).

11. Διαδικασία Ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 του Ν.4412/2016). Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

13. Φάκελοι προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται παρακάτω με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση Θραψανό, Τ.Κ. 70006).

14. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 12η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00πμ.

16. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη εκπόνησης της μελέτης έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2020 υπό τον κ.α. 30-7413.054 και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Φραγκάκης