24/07/2020 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την "Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

αρ. πρωτ. 9419/21-07-2020

 

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας 

προκηρύσσει ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»   

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

2.Τίτλος προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»   

3. Συνολικός Προϋπολογισμός:  395.300,00€ με ΦΠΑ 24%(χωρίς ΦΠΑ: 318.790,32€, πλέον ΦΠΑ 24%: 76.509,68 €).  

4. Κωδικός CPV:  34144512-0: Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

5. Σύντομη περιγραφή : Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων, τύπου πρέσας : ενός με χωρητικότητα 16κ.μ. και ενός με χωρητικότητα 22 κ.μ. , για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας .

6.Κριτήριο ανάθεσης:  Το  κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο του προϋπολογισμού της προμήθειας (δηλαδή, για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων του προϋπολογισμού) .

7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

8. Χρόνος παράδοσης:   ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνισμού .

10. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού Π/Υ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι  ποσού 6.375,81 ευρώ .

11. Παραλαβή προσφορών:  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι  η 24/08/ 2020 και ώρα 15:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 28/08/2020 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10:00 π.μ..

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα  (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  . 

13. Δημοσιεύσεις/Πρόσβαση στα Έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL):   www.minoapediadas.gr , στη διαδρομή :  ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Επικαιρότητα Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί  και καταχωρήθηκε ακόμη στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 95255 .

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ενώ δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

14. Χρηματοδότηση: πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

15.Πληροφορίες:  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μινώα Πεδιάδας , αρμόδιος Στ. Τρουλλινός  τηλ. 28913 40404 .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ