05/11/2020 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ'

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

αρ. πρωτ. 16806/04-11-2020

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: GR431/806), 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας:

«Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στίβου» 

συνολικού προϋπολογισμού 730.360,00€ (με Φ.Π.Α.) και CPV: 37421000-5, Τάπητες γυμναστηρίων. 

 

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006, Κωδικός NUTS: EL431/806, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, Δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, Tηλέφωνο: 28913 40400 Φαξ: 28913 40417 Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων, Πληροφορίες: Σοφία Λιοντάκη, E-mail: liontaki@minoapediadas.gr, Τηλέφωνο :. 28913 40401 Φαξ: 28913 40417.

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 101892), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 37421000-5, Τάπητες γυμναστηρίων.

4. Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στίβου».

5. Σύντομη Περιγραφή: Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση νέου συνθετικού τάπητα ταρτάν, στην επιφάνεια στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 589.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ

7. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, που ασκούν το επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση της προμήθειας.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (11.780,00 ευρώ)και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

10. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποβάλλουν  προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (είδος και ποσότητα).

11. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Αριθμός : 101892).

13. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: ορίζεται η 10-12-2020, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

14. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: ορίζεται η 17-12-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

15. Χρηματοδότηση: Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης υπό τον ΚΑ 2019ΕΠ00200017 -ΣΑΕΠ002, για ποσό 610.0800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΣΑΤΑ), για ποσό 120.280,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ