7 Δεκεμβρίου 2023
08:23
12.7 oC
Υγρασία 76%
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται και λειτουργεί σε Δήμους άνω των 10.000 μόνιμων κατοίκων και αποτελεί αποφασιστικό και γνωμοδοτικό όργανο άσκησης αρμοδιοτήτων του Δήμου, σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως ισχύει, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ζαμπουλάκης Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών 28913 40410, 6977808500 zampoulakis@minoapediadas.gr

Αντιπρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Θεοδωρομανωλάκης Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος theodoromanolakis@minoapediadas.gr

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δρακάκης Ιωάννης Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Πολεοδομικών θεμάτων και Πολιτικής Προστασίας 28913 40147, 6974950506 drakakis@minoapediadas.gr
Καλογερίδης Γρηγόριος Δημοτικός Σύμβουλος kalogeridis@minoapediadas.gr
Καλομοίρης Στυλιανός Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Οδοποιίας και Περιβάλλοντος 6979790002 kalomoiris@minoapediadas.gr
Μουρτζάκης Μιχαήλ Δημοτικός Σύμβουλος 28910-24755, 6979790002 mourtzakis@minoapediadas.gr
Σαμωνάκης Μιχαήλ Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Οδοποιίας και Περιβάλλοντος 2891500153, 6980458338 samonakis@minoapediadas.gr

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Καλομοίρης Στυλιανός Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Οδοποιίας και Περιβάλλοντος 6979790002 kalomoiris@minoapediadas.gr
Μερκουλίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
Χαριτάκη - Ροκαδάκη Αριστέα Δημοτικός Σύμβουλος haritaki@minoapediadas.gr
Χατζάκη - Φραγκάκη Ευαγγελία Δημοτικός Σύμβουλος