Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

  1. Απόφαση Νομαρχίας

Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης