Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση
  3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (για άνδρα)
  4. Αστυνομική ταυτότητα

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται:

  • Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
  • Υπεύθυνη δήλωση