Διόρθωση κυρίου ονόματος

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου.
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το κύριο όνομα.
  3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (για άνδρα)
  4. Αστυνομική ταυτότητα

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται:

  • Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
  • Υπεύθυνη δήλωση
  • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης