Εγγραφή στα Δημοτολόγια

Αρχική Εγγραφή Ανδρός

 1. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί στο Ληξιαρχείο
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους
 4. Βεβαίωση του Δημάρχου για τον τόπο διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια

Στην περίπτωση που ο άνδρας είναι διαζευγμένος με τέκνο χρειάζεται Διαζευκτήριο, απόφαση δικαστηρίου και ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου. Όταν είναι άγαμος πατέρας, χρειάζεται να προσκομιστούν στοιχεία εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου και ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου.

Αρχική Εγγραφή Γυναίκας

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί στο Ληξιαρχείο
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή της σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους
 6. Βεβαίωση του Δημάρχου  για τον τόπο διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.

Για τις παρακάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον:

Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης

 1. Διαζευκτήριο  και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν) και ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων.