Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με Πολιτογράφηση

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου
  2. Απόφαση Νομαρχίας ή Περιφέρειας.
  3. Πρακτικό ορκωμοσίας
  4. Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερομένου μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενο από το ξενόγλωσσο έγγραφο με τις ανάλογες σφραγίδες γνησιότητας.
  5.  Αν  ο γάμος έχει τελεστεί στο εξωτερικό, ληξιαρχική πράξη γάμου μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενη από το ξενόγλωσσο έγγραφο με τις ανάλογες σφραγίδες γνησιότητας.
  6. Αν υπάρχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών μεταφρασμένες στα ελληνικά και συνοδευόμενες από το ξενόγλωσσο έγγραφο με τις ανάλογες σφραγίδες γνησιότητας.
  7. Επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου.