Μεταβίβαση άδειας κέντρων διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων, θεάτρων και κινηματογράφων

(Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του Α.Ν.445/37)

 1. Αίτηση, (συμπληρώνεται στο Δήμο)
 2. Η άδεια του κατ/τος - θεάτρου ή κινηματογράφου
 3. Αντίγραφα στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η μεταβίβαση (θεωρημένα)
 4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει γίνει επέκταση ή ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του κατ/τος θεάτρου ή κινηματογράφου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 5. Μισθωτήριο θεωρημένο και να έχει κατατεθεί στην εφορία
 6. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο)
 7. Βιβλιάριο Υγείας (θεωρημένο φωτ/φο).
 8. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, (αναζητάται αυτεπάγγελτα από το Δήμο)
 9. Δημοτική ενημερότητα από αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
 10. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες
 11. Αντί παραβόλου θα καταβληθεί στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, το ποσό των 880€ (euro) για τα κέντρα διασκέδασης, και το ποσό των 450€ (euro) για τα θέατρα και τους κινηματογράφους. (Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12172/22-3-02 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος).
 12. Βεβαίωση δήλωσης μεταβολής της Δ.Ο.Υ. στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη.
 13. Για τα κέντρα διασκέδασης βεβαίωση  της Α.Ε.Π.Ι. και της "ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ".
 14. Δύο (2) ακριβή αντίγραφα των αρχικών κατόψεων, που χρησιμοποιήθηκαν για να εκδοθεί η πρώτη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος.