Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για κέντρα διασκέδασης δυναμικότητας άνω των 200 καθισμάτων

Δικαιολογητικά αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας για κέντρα διασκέδασης δυναμικότητας άνω των 200 καθισμάτων:

 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας ενδιαφερομένου, (συμπληρώνεται στο Δήμο)
 2. Οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το κατ/μα, όπου θα προσδιορίζεται η χρήση του μισθίου, θα είναι επικυρωμένο και θεωρημένο από την Εφορία.
 3. Φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας, (επικυρωμένο από το αρμόδιο Πολεοδομικό Τμήμα).
 4. Τέσσερα (4) σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του καταστήματος, από Διπλωματούχο Μηχανικό ή Υπομηχανικό, κλίμακας 1:50. Σ' αυτά να απεικονίζονται όλοι οι χώροι του κατ/τος, ο προορισμός του κάθε χώρου, όπως π.χ. χώρος πελατών, πίστα, μπαρ, κουζίνα κ.λ.π, οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, οι διαστάσεις αυτών, το εμβαδό και το ωφέλιμο εμβαδό, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον συντάξαντα μηχανικό (θεωρημένα από το αρμόδιο Πολεοδομικό Τμήμα).
 5. Τέσσερα σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά) στα οποία να φαίνεται η θέση του ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το κατ/μα σε σχέση με τις γύρω οικοδομές, οδούς κ.λπ.
 6. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων πελατών σε αναλογία 1 : 6 που θα απεικονίζεται σε σχετικό διάγραμμα μηχανικού σε τέσσερα αντίτυπα, στο οποίο θα φαίνονται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγο χώρο καθώς και η απόσταση από το κατάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 100 μ.
 7. Τίτλο κυριότητας του χώρου στάθμευσης ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
 8. Βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το κτίσμα είναι νόμιμο και ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εσωτερικών ανοικτών εξωστών (πατάρια), ως έχουν σήμερα, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για κέντρο διασκέδασης και είναι χώροι κυρίας χρήσης.
 9. Τεχνικές εκθέσεις Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, εις διπλούν, συνοδευόμενες με τα αντίστοιχα δύο (2) σχεδιαγράμματα:

  α)
  Ύδρευσης,
  β)
  Αποχέτευσης,
  γ)
  Πυροπροστασίας, (εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου και συνοδευόμενη με Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας)
  δ)
  Ηλεκτρικών,
  ε)
  Εξαερισμού,
  στ)
  Κλιματισμού και
  ζ)
  Ηχομόνωσης

 10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού που έχει συντάξει την Ηλεκτρολογική μελέτη, ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού που έχει συντάξει τη μελέτη αερισμού, από την οποία να προκύπτει ότι η εγκατάσταση αερισμού του κατ/τος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Τεχνικής και της Επιστήμης για τον πλήρη αερισμό του χώρου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599.86 του Μηχανολόγου Μηχανικού που έχει συντάξει τη Μελέτη κλιματισμού, από την οποία να προκύπτει ότι κατά την τοποθέτηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων, λήφθηκαν τα μέτρα πλήρους εξασφαλίσεως των θαμώνων και του προσωπικού από τα ρεύματα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 13. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του Διπλωματούχου Πολιτικού-Μηχανικού που έκανε τη μελέτη ηχομόνωσης, από την οποία να προκύπτει ότι η ηχομόνωση προσφέρει πλήρη ηχομονωτική ικανότητα και ότι λήφθηκαν τα μέτρα πλήρους εξασφαλίσεως των περιοίκων από τους θορύβους ή άλλου είδους ενοχλήσεις, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 14. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), για το είδος καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί. Σημείωση: Εφόσον θα χρησιμοποιηθεί δεξαμενή υγραερίου 100 λίτρων και άνω, να ζητάτε πληροφορίες από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
 15. Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:

  • Αν είναι πολυκατοικία ή όχι
  • Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του κατ/τος.
  • Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του κατ/τος.

   (Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο).
 16. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του κατ/τος, από την οποία να φαίνεται αν το κατ/μα θα λειτουργεί κατά τη θερινή ή χειμερινή περίοδο ή κατά τη διάρκεια όλου του έτους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 17. Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την 3η ΔΕΚΕ όταν το κέντρο διασκέδασης βρίσκεται σε Εθνική οδό και από τη  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου όταν βρίσκεται σε Επαρχιακή οδό, εκτός σχεδίου πόλεως, εάν απαιτείται (κυκλοφοριακή σύνδεση). Στην αντίθετη περίπτωση, βεβαίωση των ανωτέρω Υπηρεσιών ότι δεν απαιτείται (κυκλοφοριακή σύνδεση).
 18. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
 19. Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία του κατόχου, τα στοιχεία του κατόχου και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
 20. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου από το οποίο να προκύπτει ότι: δεν έχει καταδικασθεί για: «αντίστασιν σύστασιν και συμμορίαν, τα εις το κεφ. Θ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα εγκλήματα περί το νόμισμα, υπόθαλψιν εγκληματίου, παρασιώπησιν εγκλημάτων, τα εις το κεφ. ΙΓ΄ του Ποινικού Κώδικος αναφερόμενα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως, σωματικήν βλάβην εκ προθέσεως προβλεπομένην υπό των άρθρων 309 310 και 311 του Ποινικού Κώδικος αρπαγήν, αρπαγήν ανηλίκου, κλοπήν, ληστείαν, φθοράς προκαλούσας το κοινόν αίσθημα, εκβίασιν, απάτην αποδοχήν και διάθεσιν προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις των διατάξεων της περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων ισχυούσης νομοθεσίας, παραβάσεις νόμων περί ναρκωτικών, κακουργήματα ή πλημμελήματα αναφερόμενα εις τα κεφάλαια περί εσχάτης προδοσίας και προδοσίας της χώρας του Ποινικού Κώδικος ή άλλων συναφών νόμων, ως και δι'ανδήποτε έγκλημα κατά των ηθών» (Π.Δ.180/79), (αναζητάται αυτεπάγγελτα από το Δήμο).
 21. Για Εταιρεία:

  α)
  Εταιρικό ή Καταστατικό της Εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της (ακριβές φωτοαντίγραφο). Εάν στο καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζεται ο εκπρόσωπός της, οφείλει με πράξη της να ορίσει έναν από τους Εταίρους της, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την τήρηση των Αστυνομικών Υγειονομικών διατάξεων.

  β)
  Το Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση της σύστασης της Εταιρείας. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, θα προσκομίζονται εκτός από το Καταστατικό και 1) άδεια σύστασης εταιρείας από τη Περιφερειακή Ενότητα  Ηρακλείου, 2) διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. (Πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα).

  γ)
  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. των μελών του Δ.Σ., ομοίως και για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, των μελών του Δ.Σ.

  δ)
  Βιβλιάριο υγείας (φωτ/φο θεωρημένο), όλων των εταίρων ως ανωτέρω.

  ε)
  Αντίγραφο Ποινικού μητρώου όλων των εταίρων ως ανωτέρω, (αναζητάται αυτεπάγγελτα από το Δήμο)

 22. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας του ενδιαφερομένου και στις εταιρείες του εκπροσώπου. (Εκδίδεται από το Δημοτολόγιο).
 23. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες
 24. Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος. Για την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος απαιτείται Υπηρεσιακό Σημείωμα από το γραφείο χορήγησης αδειών κατ/των, αφού κατατεθεί ο φάκελος και με την προϋπόθεση να είναι πλήρης. Το φωτοαντίγραφο της έναρξης προσκομίζεται στην συνέχεια στην υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση του φακέλου.
 25. Δημοτική ενημερότητα από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
 26. Αντί παραβόλου θα καταβληθεί στο Δήμο Αρκαλοχωρίου το ποσό των 880€ euro.
 27. Φύλλο ελέγχου θορύβου από τη Δ/νση Υγιεινής.
 28. Άδεια από την ΑΕΠΙ (εκπρόσωπος ΑΕΠΙ: κ. Κουνενάκης Ιωάννης - οδός Βίτσι 4 Πόρος - παραπλεύρως Αγροτικής τράπεζας τηλ.2810-222 625)και την "ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ''(πληροφορίες  Μανώλης Μιχαηλίδης τηλ. 6980601331)
 29. Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται η απόσταση αυτών από την είσοδο σχολείων, ναών, νοσοκομείων κ.λπ.
 30. Παλαιά άδεια για ακύρωση (εφόσον λειτουργούσε κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον ίδιο χώρο).

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται μαζί με τα δικαιολογητικά να προσκομίζει και ένα φάκελο με φτερά.

Ειδικές Περιπτώσεις

 1. Αν το κέντρο διασκέδασης ιδρύεται σε υπαίθριο χώρο, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.3 (ε) της Α1β/8577/83 Υ.Δ. και το άρθρο 6 παρ.1 εδ. α της Α5/3010/85 Υ.Δ., ότι απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, ιερό ναό, νοσοκομείο, σχολείο κ.λπ.
 2. Αν το κέντρο διασκέδασης θα λειτουργήσει μέσα σε ξενοδοχείο ή κάμπινγκ, επικυρωμένο αντίγραφο του ΕΟΤ, για την έγκριση εγκατάστασης του κέντρου διασκέδασης στην επιχείρηση αυτή, (η άδεια χορηγείται στο όνομα του υπεύθυνου του ξενοδοχείου και ισχύει εφόσον ισχύει και η άδεια λειτουργίας του ξενοδοχείου.
 3. Αν το κατ/μα θα λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Απαγορεύσεις

Οι περιπτώσεις, στις οποίες δεν χορηγείται άδεια είναι:

 1. Στους αλλοδαπούς
 2. Σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 3. Σε όσους έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση ή τελούντος υπό Δικαστική απαγόρευση ή Δικαστική αντίληψη.
 4. Σε κρινόμενους ως επικίνδυνους για την Δημόσια Τάξη και ασφάλεια κατά την αιτιολογημένη γνώμη της χορηγούσης την άδεια Αρχής.
 5. Στους καταδικασθέντες τελεσιδίκως για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο με αρ. 14 δικαιολογητικό του κεφ. Α΄. Κοινά Δικαιολογητικά.
 6. Στα κατ/τα που έχουν καλύψει παράνομα τους ελεύθερους χώρους, (πρασιές, αυλές κ.λπ.).