Άδεια για λειτουργία υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Δικαιολογητικά υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνες):

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται η πολυτεκνία, η αναπηρία, ή η αναξιοπάθεια του ενδιαφερομένου (πρωτότυπα ή ακριβή φωτ/φα)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι ο ενδιαφερόμενος ή μέλη της οικογένειάς του δεν συνδέονται με οργανωμένη επιχείρηση με οποιαδήποτε μορφή και δεν έχουν άδεια μικροπωλητή από άλλο φορέα
 4. Θεωρημένα φωτ/φα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., των φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων ετών από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι δεν έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανώτερο του ποσού των 20.000€. εκτός των πολυτέκνων. (Στην αντίθετη περίπτωση, Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι δεν έχει υποβάλει ποτέ φορολογική δήλωση, η οποία θα είναι θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ)
 5. Φωτ/φο θεωρημένο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος
 6. Προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση μελέτης περιβαλλοντολογικών όρων (άρθρο 5 Κ.Υ.Α. 69 269/5387)
 7. Κυκλοφοριακή σύνδεση από την αρμόδια εκάστοτε υπηρεσία.
 8. Φωτ/φο θεωρημένο Βιβλιαρίου Υγείας από την Δ/νση Υγιεινής Ηρακλείου.
 9. Δημοτική Ενημερότητα
 10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
 11. Φωτ/φο θεωρημένο άδειας οδήγησης.

Μετά την έγκριση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει επιπλέον:

 1. Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής σ' αυτήν Δήλωσης Έναρξης-Άσκησης Επιτηδεύματος
 2. Βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου από το Ν.2214/94 Φόρου
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας για την καταλληλότητα της καντίνας
 4. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα
 5. Φωτ/φο θεωρημένο της άδειας κυκλοφορίας και αν πρόκειται για όχημα ρυμουλκούμενο, έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία Συγκοινωνιών. (άρθρο 42 παρ. στ΄ της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης)
 6. Βεβαίωση του τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της τουριστικής εμφάνισης.
 7. Αποδεικτικό είσπραξης Δημοτικού τέλους με την παραλαβή της άδειας.

Δικαιολογητικά υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

(Για την πώληση ξηρών καρπών - ειδών κουλουροποιΐας - γεωργικών - μελισσοκομικών προϊόντων και παραδοσιακών ειδών λαϊκής τέχνης)

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Δικαιολογητικά από τα οποία να αποδεικνύεται η πολυτεκνία, η αναπηρία, ή η αναξιοπάθεια του ενδιαφερομένου (πρωτότυπα ή ακριβή φωτ/φα)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι ο ενδιαφερόμενος ή μέλη της οικογένειάς του δεν συνδέονται με οργανωμένη επιχείρηση με οποιαδήποτε μορφή και δεν έχουν αντίστοιχη άδεια από άλλο φορέα
 4. Θεωρημένα φωτ/φα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., των φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων ετών από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι δεν έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανώτερο του ποσού των 20.000€ εκτός των πολυτέκνων. (Στην αντίθετη περίπτωση, Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι δεν έχει υποβάλει ποτέ φορολογική δήλωση, η οποία θα είναι θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ)
 5. Φωτ/φο θεωρημένο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος
 6. Φωτ/φο θεωρημένο Βιβλιαρίου Υγείας από την Δ/νση Υγιεινής Ηρακλείου. Εξαιρούνται όσοι πωλούν παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης
 7. Δημοτική Ενημερότητα
 8. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Μετά την έγκριση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει επιπλέον:

 1. Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής σ' αυτήν Δήλωσης Έναρξης-Άσκησης Επιτηδεύματος
 2. Βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου από το Ν.2214/94 Φόρου
 3. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι το μέσον που διαθέτει για την πώληση των ειδών είναι κατάλληλο από υγειονομικής πλευράς. Εξαιρούνται όσοι πωλούν παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης
 4. Βεβαίωση εγγραφής του στο ΤΕΒΕ από την οποία να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου του δικαιούχου
 5. Αποδεικτικό είσπραξης Τέλους Χρήσης Κοινοχρήστου χώρου με την παραλαβή της άδειας