Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας)

Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας κολυμβητικής δεξαμενής (Πισίνας):

 1. Αίτηση (με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου).
 2. Μισθωτήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. Να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 3. Οικοδομική άδεια της κολυμβητικής δεξαμενής (φωτ/φο θεωρημένο από αρμόδια Πολεοδομία).
 4. Κατόψεις (4) των χώρων και της πισίνας και ένα (1) τοπογραφικό, (θα συντάσσονται από Διπλωματούχο Μηχανικό, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία και θα απεικονίζονται σ' αυτά λεπτομερώς, όλοι οι χώροι οι ακριβείς διαστάσεις και ο προορισμός του κάθε χώρου. (θεωρημένα από την Δ/νση Πολεοδομίας)
 5. Έκθεση Τεχνικής Μελέτης περί των συνθηκών κατασκευής και λειτουργίας της πισίνας, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σφραγισμένα, υπογεγραμμένα από την μηχανικό που τα συνέταξε. Από την Τεχνική Έκθεση θα προκύπτει σαφώς ότι η δεξαμενή κολύμβησης και οι λοιποί χώροι και εγκαταστάσεις αυτής, πληρούν του υποχρεωτικούς όρους της Γ1/443/73 Υγειονομικής Διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/78 Υ.Δ. (Χωρητικότητα, βάθος, οριζόντιες διαστάσεις, ρυθμός ανακυκλοφορίας, μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων ατόμων, επόπτη ασφαλείας και παροχή πρώτων βοηθειών, αριθμός σωσιβίων, διάρκεια λειτουργίας, αριθμός αποχωρητηρίων με αποδυτήρια κ.λπ.).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή μηχανικού, ο οποίος συνέταξε και τη μελέτη για την πισίνα, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του), ότι οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης.
 7. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα δηλώνει ποιον ή ποιους ορίζει υπεύθυνους λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και ότι είναι ικανός να εξασφαλίσει την εφαρμογή των όρων της διάταξης (εγκύκλιος Υ2/81301/02 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας). Ο υπεύθυνος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα δηλώνει ποιον ή ποιους ορίζει επόπτες ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών.
 10. Βεβαίωση από αρμόδιο φορέα ότι ο επόπτης ασφαλείας της δεξαμενής γνωρίζει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
 11. Βιβλιάριο υγείας από την Δ/νση Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο) του επόπτη ασφαλείας.
 12. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο)
 13. Βιβλιάριο υγείας από τη Δ/νση υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο) του ενδιαφερομένου
 14. Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου
 15. Δημοτική ενημερότητα
 16. Βεβαίωση έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. απαιτείται εφόσον η εκμετάλλευση της δεξαμενής έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Σημείωση: Ο επόπτης ασφαλείας πρέπει να είναι 1 ανά 300 λουόμενους.

Για εταιρείες:

 1. Εταιρικό ή καταστατικό της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, (ακριβές φωτ/φο). Εάν στο καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζεται ο εκπρόσωπος της, οφείλει με πράξη της να ορίσει έναν από τους εταίρους της, ο οποίος θα είναι και ο υπεύθυνος για την τήρηση των Αστυνομικών και Υγειονομικών διατάξεων.
 2. Το ΦΕΚ με τη δημοσίευση της σύστασης της εταιρείας. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση θα προσκομίζονται: α) η άδεια σύστασης εταιρείας από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και β) διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ).