Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου

Δικαιολογητικά αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος - παιδότοποι:

 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, στην οποία θα αναγράφεται και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται σύμφωνα με το υπόμνημα του μηχανικού που θα αναγράφεται πάνω στις κατόψεις.
 2. Μισθωτήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. Να είναι θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.
 3. Οικοδομική άδεια. Φωτ/φο θεωρημένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.
 4. Βεβαίωση κυρίας χρήσης, από την Πολεοδομία του Δήμου, ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παταριών είναι νόμιμοι και κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 5. Κατόψεις 5 των χώρων και 2 τοπογραφικά. Θα συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό, ή υπομηχανικό, ή εργοδηγό, κλίμακας 1:50, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία, και θα απεικονίζονται σ' αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι, οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος-πλάτος-ύψος) και προορισμός του κάθε χώρου, (κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών καπνίζοντες - μη καπνίζοντες κ.λπ., το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδόν του κατ/τος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών, ο οποίος θα καθορίζει χώρο 50% της αίθουσας για τους μη καπνίζοντες.) Οι χώροι αυτοί πρέπει να έχουν ειδικό μηχάνημα εξαερισμού εγκατάσταση συνεχούς και πλήρους ανανέωσης αέρος.

  Επίσης, να απεικονίζεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού παιχνιδιών. Ο χώρος που οφείλει να διαθέτει ο παιδότοπος είναι μια αίθουσα ψυχαγωγίας για παιδιά, με καλό φωτισμό και αερισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και αερισμού δια μέσου φωταγωγών και εμβαδόν ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών (2 τ.μ. ανά παιδί), και το είδος των παιχνιδιών. Η αίθουσα θα πρέπει να έχει ελεγχόμενη είσοδο-έξοδο στο χώρο των παιχνιδιών. Η αίθουσα ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο. Οι παιδότοποι που προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους για τους επιβλέποντες και να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό οροθετημένοι από τους χώρους που προορίζονται για μεγαλύτερα παιδιά.
  • Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το εμβαδόν αυτών, θεωρημένα από την αρμόδια Πολεοδομία.
  • Εφόσον ο εξωτερικός χώρος ανήκει στο Δήμο  Μινώα Πεδιάδας  και επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτού, θα υποβάλλετε σχετική αίτηση στο Αρμόδιο Τμήμα και θα ενημερώνετε το Γραφείο Αδειών κατ/των. Όταν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή και εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, ότι από τον κανονισμό της πολυκατοικίας επιτρέπεται η χρήση του, ή εν ελλείψει κανονισμού η πλειοψηφία των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο συναινεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο αυτό. (Γενικά η χρήση του κοινοχρήστου χώρου από το κατ/μα να είναι επιτρεπόμενη).
 6. Βεβαίωση ελέγχου ή και έκθεση επιθεώρησης για την συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας από το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ Α.Ε. παιχνιδιών - παιδότοπων. (τηλ. ΕΛΟΤ 210 2120 402)
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:
  • Αν είναι πολυκατοικία ή όχι
  • Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του κατ/τος.
  • Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του κατ/τος.
  • (Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο).
 8. Υπεύθυνη δήλωση, αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου αδείας του, και στην οποία θα αναφέρει: ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος, εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/66
 9. Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας)
 10. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) για το είδος καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί.
 11. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
 12. Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
 13. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για: α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα ψυχαγωγούνται τα παιδιά και β) την πρόσληψη του προσωπικού που απαιτείται. (1 άτομο ανά 25 παιδιά).
 14. Φωτογραφίες τέσσερις (4) πρόσφατες.
 15. Παράβολο το οποίο θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου, με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας, εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη. (Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.12172/22-3-2002 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος).
 16. Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος. Φωτοαντίγραφο της έναρξης προσκομίζεται στην συνέχεια στην υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση του φακέλου.
 17. Δημοτική ενημερότητα με προσκόμιση απόδειξης ΔΕΗ.
 18. Για Εταιρεία:

  α)
  Εταιρικό ή Καταστατικό της Εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της (ακριβές φωτοαντίγραφο).

  β)
  Το Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση της σύστασης της Εταιρείας. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, θα προσκομίζονται εκτός από το Καταστατικό και 1) άδεια σύστασης εταιρείας από τη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 2) διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. (Πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα).

  γ)
  Αστυνομική ταυτότητα (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. των μελών του Δ.Σ., ομοίως και για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, των μελών του Δ.Σ.

  δ)
  Βιβλιάριο υγείας (φωτ/φο θεωρημένο), όλων των εταίρων ως ανωτέρω.

  ε)
  Ποινικό μητρώο, όλων των εταίρων ως ανωτέρω.

  Εάν στο καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζεται ο εκπρόσωπός της, οφείλει με πράξη της να ορίσει έναν από τους Εταίρους της, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την τήρηση των Αστυνομικών Υγειονομικών διατάξεων.
 19. Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης: Βεβαίωση της αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον Εθνικό δίκτυο (3η ΔΕΚΕ), ως και το Επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών (άρθρα 24 και 32 Β.Δ. 465/70).
 20. Αν το κατ/μα πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
 21. Για αλλοδαπούς:
  • Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς: απαιτούνται θεωρημένα αντίγραφα άδειας παραμονής και άδειας ασκήσεως του συγκεκριμένου επαγγέλματος για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της ΕΟΚ.
  • Όταν πρόκειται για έλληνες ομογενείς, απαιτείται φωτ/φο διαβατηρίου.
  • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, (αναζητάται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)

Σημείωση: Οι παιδότοποι πρέπει να διαθέτουν ευδιάκριτες και ευανάγνωστες πινακίδες με πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα μέτρα προφύλαξης. Οι πινακίδες πρέπει να αναφέρουν: (α) Τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία του ή των υπευθύνων για τον παιδότοπο. (β) Τη θέση και τον αριθμό τηλεφώνου της υπεύθυνης τεχνικής υπηρεσίας. (γ) Τον αριθμό Πρώτων Βοηθειών.

Οι παιδότοποι θα πρέπει να πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις, να ακολουθούν τη διαδικασία, να έχουν όλα τα δικαιολογητικά και να πληρούν όλες εκείνες τις λεπτομέρειες για την χορήγηση αδειών λειτουργίας παιδότοπων, όπως έχουν καθοριστεί από την υπ' αριθμ. 36873 απόφαση με τίτλο: "Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικά και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων", η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β' αρ. 1364/2.8.2007 από τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας και Ανάπτυξης. Όπως μάλιστα αναφέρεται σε αυτήν, με τις διατάξεις της θα πρέπει να συμμορφωθούν και οι ήδη λειτουργούντες παιδότοποι.

Για τα κατ/τα που θα κάνουν χρήση μουσικών οργάνων οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν από την Υπηρεσία μας το έντυπο για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.1491/84 και της υπ' αρ. 95718/3/31-1-86 (ΦΕΚ 24, τ.Β΄) Απόφασης των Υπ. Εσωτ., Δημ. Τάξης και Εμπορίου, οι επιγραφές των κατ/των γράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετα η αντιγραφή δίπλα ή κάτω από την Ελληνική επιγραφή, ξενόγλωσσης μετάφρασης με εμφανώς μικρότερα στοιχεία.

Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται μαζί με τα δικαιολογητικά να προσκομίζει και ένα φάκελο με φτερά.