Άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών

(αμιγείς επιχειρήσεις ή μικτές μόνο με τα καταστήματα που καθορίζονται στο άρθρο 37 της ΥΙΒ/8577/83 [καφενείο - καφετέρια - μπαρ - κυλικείο])

 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
 2. Μισθωτήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. (Να είναι θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΥΟ).
 3. Οικοδομική άδεια. Φωτ/φο θεωρημένο από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου.
 4. Βεβαίωση κυρίας χρήσης, από την Πολεοδομία του Δήμου, ότι όλοι οι χώροι του κατ/τος συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παταριών είναι νόμιμοι και κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατ/μα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 5. Κατόψεις 5 των χώρων και 2 τοπογραφικά. Θα συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό, ή υπομηχανικό, ή εργοδηγό, κλίμακας 1:50, θα φέρουν σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία, και θα απεικονίζονται σ' αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι, οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος-πλάτος-ύψος) και προορισμός του κάθε χώρου, (κουζίνα, αποθήκη, αίθουσα πελατών καπνίζοντες - μη καπνίζοντες κ.λπ., το εμβαδόν κάθε χώρου χωριστά, το συνολικό εμβαδό του κατ/τος, καθώς και ο ωφέλιμος χώρος της αίθουσας πελατών, ο οποίος θα καθορίζει χώρο 50% της αίθουσας για τους μη καπνίζοντες.) Οι χώροι αυτοί πρέπει να έχουν ειδικό μηχάνημα εξαερισμού εγκατάσταση συνεχούς και πλήρους ανανέωσης αέρος. Εξαιρούνται τα μπαρ και τα παραδοσιακά καφενεία.
  • Oι τυχόν υπαίθριοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το εμβαδόν αυτών, θεωρημένα από την αρμόδια Πολεοδομία Καστελλίου.
  • Εφόσον ο εξωτερικός χώρος ανήκει στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας  και επιθυμείτε να κάνετε χρήση αυτού, θα υποβάλλετε σχετική αίτηση στο Αρμόδιο Τμήμα και θα ενημερώνετε το Γραφείο Αδειών κατ/των. Όταν πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή και εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, ότι από τον κανονισμό της πολυκατοικίας επιτρέπεται η χρήση του, ή εν ελλείψει κανονισμού η πλειοψηφία των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο συναινεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο αυτό. (Γενικά η χρήση του κοινοχρήστου χώρου από το κατ/μα να είναι επιτρεπόμενη).
  • Ο χώρος για τον οποίο αιτείται η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου πρέπει:

   • Να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο.
   • Εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, να επικοινωνούν αυτές (αίθουσες) μεταξύ τους ελεύθερα και να μην μπορούν να απομονωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να είναι ευεπιτήρητες.
   • Η κύρια είσοδος του χώρου, να είναι και η έξοδός του, να βρίσκεται επί δημόσιας οδού και να μην υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος, που να οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, πλην της εξόδου κινδύνου.

 6. Βεβαίωση από την αρμόδια Πολεοδομία, εφόσον πρόκειται για αμιγή επιχείρηση, ότι είναι σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση γης.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), που να δηλώνει:

  • Αν είναι πολυκατοικία ή όχι
  • Αν υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία που επιτρέπει ή όχι την ίδρυση του συγκεκριμένου κατ/τος.
  • Αν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής είναι ένας ή υπάρχουν συνιδιοκτήτες. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να δηλώνεται αν αυτοί συμφωνούν για την ίδρυση του κατ/τος.

   (Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο).

 8. Υπεύθυνη δήλωση, αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτου, (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός μητρώου αδείας του, και στην οποία θα αναφέρει: ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση του υπό ίδρυση κατ/τος, εξασφαλίζει ακινδύνως την ηλεκτροδότησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/66
 9. Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας).
 10. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) για το είδος καυσίμου που θα χρησιμοποιηθεί (προκειμένου για μικτά καταστήματα).
 11. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
 12. Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). Να φαίνονται οι σελίδες με τη φωτογραφία και τα στοιχεία του κατόχου, και η τελευταία θεώρηση. Δεν θεωρείται βιβλιάριο Υγείας το βιβλιάριο ασθενείας του ενδιαφερομένου.
 13. Φωτογραφίες τέσσερις (4) πρόσφατες.
 14. Παράβολο ( ) €. (Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.12172/22-3-2002 Κοινή Υπ. Απόφαση ανάλογα με το είδος του κατ/τος).
 15. Βεβαίωση Οικονομικής Εφορίας για έναρξη Ασκήσεως Επαγγέλματος. Φωτοαντίγραφο της έναρξης προσκομίζεται στην συνέχεια στην υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση του φακέλου.
 16. Δημοτική ενημερότητα.
 17. Για Εταιρεία:

  α) Εταιρικό ή Καταστατικό της Εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της (ακριβές φωτοαντίγραφο).Εάν στο καταστατικό της εταιρείας δεν ορίζεται ο εκπρόσωπός της, οφείλει με πράξη της να ορίσει έναν από τους Εταίρους της, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την τήρηση των Αστυνομικών Υγειονομικών και λοιπόν διατάξεων.

  β) Το Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση της σύστασης της Εταιρείας. (Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει δημοσίευση, θα προσκομίζονται εκτός από το Καταστατικό και 1) άδεια σύστασης εταιρείας από τη Περιφερειακή Ενότητα  Ηρακλείου, 2) διπλότυπο της Δ/νσης Εμπορίου πληρωμής των τελών για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ. (Πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα).

  γ) Αστυνομική ταυτότητα (φωτ/φο θεωρημένο) όλων των Εταίρων, και για τις Α.Ε. των μελών του Δ.Σ., ομοίως και για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, των μελών του Δ.Σ., καθώς και για τις Ο.Ε., Ε.Ε.

  δ) Βιβλιάριο υγείας (φωτ/φο θεωρημένο), όλων των εταίρων ως ανωτέρω.

  ε) Ποινικό μητρώο, όλων των εταίρων ως ανωτέρω.

  Εάν την άδεια αιτείται Σωματείο, η αίτηση θα υποβάλλεται από τον Πρόεδρο και θα συνυπογράφεται από τον ορισμένο από το Δ.Σ. υπεύθυνο του οποίου τα στοιχεία θα αναγράφονται στην αίτηση. Η ισχύς της άδειας αυτής παύει αυτοδικαίως στην περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Προέδρου, από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια.

 18. Βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης: Βεβαίωση της αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέστηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον Εθνικό δίκτυο (3η ΔΕΚΕ), ως και το Επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών (άρθρα 24 και 32 Β.Δ. 465/70).

 19. Αν το κατ/μα πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 20. Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού, για τα καταστήματα τύπου μπαρ, στην οποία θα δηλώνεται ότι η απόσταση αυτών δεν είναι κάτω των 50 μέτρων από την είσοδο σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ιερών Ναών.

 21. Για αλλοδαπούς:

  • Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς: απαιτούνται θεωρημένα αντίγραφα ισχυρής άδειας παραμονής και άδειας εργασίας ή,
  • Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της ΕΟΚ.
  • Επίσης αντί αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου, οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό της εντιμότητας αυτών, το οποίο έχει εκδοθεί από αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης και δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Π.Δ. 180/79 όπως αναφέρονται παραπάνω (δικαιολογητικό 12)
 22. Για κατ/τα εντός ξενοδοχείων:
  • Αν το κατ/μα θα λειτουργήσει μέσα σε ξενοδοχείο, επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου του ΕΟΤ για την έγκριση εγκατάστασης του κατ/τος στην επιχείρηση αυτή (παρ.6 1β/3659/82 Υ.Δ.), με την προϋπόθεση ότι η αίθουσα δεν επικοινωνεί άμεσα με τα δωμάτια ύπνου.
  • Το ειδικό σήμα του ξενοδοχείου.
 23. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι δεν του έχει αφαιρεθεί οριστικά κατά το παρελθόν, εκδοθείσα στο όνομά του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στην αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής.
 24. Για τα κατ/τα που βρίσκονται σε χερσαίους χώρους αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων και του ΕΟΤ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των φορέων χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών και της οικείας Λιμενικής Αρχής. Για την διατύπωση της σύμφωνης γνώμης θα λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθμ. 3131/17/96/28-2-97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 178Β).
 25. Για ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, δήλωση απογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ.

Προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του 1 του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ Α 46). Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, εάν παρήλθε 5ετία από την έκτιση ή την παραγραφή ή την δια χάριτος άφεση της ποινής.
 3. Να μην του έχει αφαιρεθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου που έχει εκδοθεί επ' ονόματί του. Αν του έχει αφαιρεθεί να έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της ποινής.
 4. Εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων αυτών να είναι αναρτημένες σε εμφανή σημεία δύο (2) τουλάχιστον πινακίδες, 0,50χ0,60 μ. και με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα με την ένδειξη «Απαγορεύεται η διενέργεια παιγνίων και οποιουδήποτε στοιχήματος».
 5. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των Η/Υ πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας:

  α)
  Οι εγκατεστημένοι στα καταστήματα αυτά Η/Υ πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε εμφανή σημεία, με τη μορφή της εργοστασιακής τους παραγωγής, δηλαδή κεντρική μονάδα Η/Υ, οθόνη, πληκτρολόγιο, «ποντίκι». Δεν επιτρέπεται να είναι τοποθετημένοι σε κουβούκλια και συνδεδεμένοι με κονσόλες, χειριστήρια, κουμπιά (πλήκτρα) κ.λπ.

  β) Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων «κωδικών πρόσβασης» (passwords) σε προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ, εκτός αυτών του server, οι οποίες είναι ευκρινώς καταχωρημένοι σε «ειδικό βιβλίο», το οποίο τηρεί στο χώρο του κατ/τος ο επιχειρηματίας ή ο προσωρινά υπεύθυνος και το παραδίδει στα ελεγκτικά όργανα, κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία του ελέγχου.

  γ)
  Δεν επιτρέπεται η χρήση προγραμμάτων που αποκρύπτουν, διαγράφουν ή τροποποιούν αρχεία ή φακέλους του Η/Υ.

  δ)
  Οι Η/Υ δεν επιτρέπεται να διαθέτουν κερματοδέκτες, κερματοδότες και οποιοδήποτε άλλο σύστημα εισαγωγής χρημάτων, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών κ.λπ.

  ε) Δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεχειριστηρίου οποιουδήποτε είδους.

  Στ)
  Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή παιγνίων σε internet ή σε internet sides που διαθέτουν παίγνια.

  ζ)
  Όλοι οι Η/Υ θα πρέπει να είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο (Lan). Η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι εφικτή από όλους τους προς διάθεση Η/Υ της επιχείρησης.

  η)
  Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους του επιχειρηματία ή του εκάστοτε υπευθύνου των καταστημάτων - επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, παραχώρηση - ενοικίαση δισκετών, cd κ.λ.π., με ηλεκτρονικά παίγνια στους παίκτες - χρήστες των Η/Υ, για χρήση εντός του χώρου των καταστημάτων αυτών ή και εκτός αυτών, καθώς και η εκ μέρους των παικτών χρήση δικών τους δισκετών κ.λπ. με παίγνια στους Η/Υ του καταστήματος.

 6. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε περίπτωση προσθήκης, πέραν των αναφερομένων σε αυτή την άδεια, αντικαθίσταται με νέα άδεια.
 7. Η χρέωση του πελάτη - χρήστη για την χρήση του εξοπλισμού της επιχείρησης βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χρονοχρέωση του Η/Υ. Απαγορεύεται κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή με τον πελάτη για χρήση του εξοπλισμού.
 8. Οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ως μικτές, είτε θα ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας που ισχύει κάθε φορά για τα καταστήματα και επιχειρήσεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79, είτε θα σταματούν την πώληση προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά το πέρας του παραπάνω ωραρίου λειτουργίας. Οι «αμιγείς» επιχειρήσεις έχουν ελεύθερο ωράριο.

Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και ειδικά διασκευασμένων τραπεζίων σε καταστήματα που έχουν εφοδιασθεί με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (με τα καταστήματα που καθορίζονται στο άρθρο 37 της ΥΙΒ/8577/83 [καφενείο-καφετέρια-μπαρ-κυλικείο])

 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία θα δηλώνει ότι το κατ/μά του δεν διαθέτει άλλη είσοδο ή έξοδο που οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, πλην της εξόδου κινδύνου και εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, ότι δεν θα τις απομονώσει με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να είναι ευεπιτήρητες.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι από τον κανονισμό της δεν απαγορεύεται η λειτουργία κατ/τος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός ή διαχειριστής, υπεύθυνη δήλωση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της οικοδομής από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία κατ/τος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Προκειμένου περί οικημάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.
 4. Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας). [Θα γίνεται έλεγχος από το αρχείο της υπηρεσίας μας για την εξακρίβωση της ισχύος του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση λήξης του, ο ενδιαφερόμενος όπως έχει υποχρέωση, θα προβαίνει στην ανανέωσή του].
 5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
 6. Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο). [Όπως το πιστοποιητικό πυρασφάλειας].
 7. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος ή μεταβολής.
 8. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (ΦΕΚ) καταστατικού προκειμένου περί εταιρείας ή σωματείου.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι δεν του έχει αφαιρεθεί οριστικά κατά το παρελθόν, εκδοθείσα στο όνομά του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στην αντίθετη περίπτωση ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του κατ/τος.
 11. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος (θεωρημένο φωτ/φο).
 12. Δημοτική ενημερότητα.
 13. Φωτογραφίες τέσσερις (4) πρόσφατες.
 14. Για ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, δήλωση απογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ.

Προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα με την ένδειξη «Επιχείρηση Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου», καθώς και με ταυτόσημη ένδειξη ξενόγλωσση, εφόσον το επιθυμεί ο επιχειρηματίας.
 2. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του 1 του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ Α 46). Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, εάν παρήλθε 5ετία από την έκτιση ή την παραγραφή ή την δια χάριτος άφεση της ποινής.
 3. Να μην του έχει αφαιρεθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου που έχει εκδοθεί επ' ονόματί του. Αν του έχει αφαιρεθεί να έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της ποινής.
 4. Εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων αυτών να είναι αναρτημένες σε εμφανή σημεία δύο (2) τουλάχιστον πινακίδες, 0,50χ0,60 μ. και με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα με την ένδειξη «Απαγορεύεται η διενέργεια παιγνίων και οποιουδήποτε στοιχήματος».
 5. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των Η/Υ πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας:

α) Οι εγκατεστημένοι στα καταστήματα αυτά Η/Υ πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε εμφανή σημεία, με τη μορφή της εργοστασιακής τους παραγωγής, δηλαδή κεντρική μονάδα Η/Υ, οθόνη, πληκτρολόγιο, «ποντίκι». Δεν επιτρέπεται να είναι τοποθετημένοι σε κουβούκλια και συνδεδεμένοι με κονσόλες, χειριστήρια, κουμπιά (πλήκτρα) κ.λπ.

β) Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων «κωδικών πρόσβασης» (passwords) σε προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ, εκτός αυτών του server, οι οποίες είναι ευκρινώς καταχωρημένοι σε «ειδικό βιβλίο», το οποίο τηρεί στο χώρο του κατ/τος ο επιχειρηματίας ή ο προσωρινά υπεύθυνος και το παραδίδει στα ελεγκτικά όργανα, κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία του ελέγχου.

γ)
Δεν επιτρέπεται η χρήση προγραμμάτων που αποκρύπτουν, διαγράφουν ή τροποποιούν αρχεία ή φακέλους του Η/Υ.

δ)
Οι Η/Υ δεν επιτρέπεται να διαθέτουν κερματοδέκτες, κερματοδότες και οποιοδήποτε άλλο σύστημα εισαγωγής χρημάτων, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών κ.λπ.

ε)
Δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεχειριστηρίου οποιουδήποτε είδους.

στ)
Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή παιγνίων σε internet ή σε internet sides που διαθέτουν παίγνια.

ζ)
Όλοι οι Η/Υ θα πρέπει να είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο (Lan). Η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι εφικτή από όλους τους προς διάθεση Η/Υ της επιχείρησης.

η)
Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους του επιχειρηματία ή του εκάστοτε υπευθύνου των καταστημάτων - επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, παραχώρηση - ενοικίαση δισκετών, cd κ.λπ, με ηλεκτρονικά παίγνια στους παίκτες - χρήστες των Η/Υ, για χρήση εντός του χώρου των καταστημάτων αυτών ή και εκτός αυτών, καθώς και η εκ μέρους των παικτών χρήση δικών τους δισκετών κ.λπ. με παίγνια στους Η/Υ του καταστήματος. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε περίπτωση προσθήκης, πέραν των αναφερομένων σε αυτή την άδεια, αντικαθίσταται με νέα άδεια. Η χρέωση του πελάτη - χρήστη για την χρήση του εξοπλισμού της επιχείρησης βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χρονοχρέωση του Η/Υ. Απαγορεύεται κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή με τον πελάτη για χρήση του εξοπλισμού. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ως μικτές, είτε θα ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας που ισχύει κάθε φορά για τα καταστήματα και επιχειρήσεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79, είτε θα σταματούν την πώληση προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά το πέρας του παραπάνω ωραρίου λειτουργίας. Οι «αμιγείς» επιχειρήσεις έχουν ελεύθερο ωράριο.

Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να είναι του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

Δικαιολογητικά μεταβίβασης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών λόγω αναπηρίας ή προσβολής του κατόχου της άδειας από ανίατη ασθένεια

(Για ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρείες, και μόνο σε συγγενικά εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού πρόσωπα του κατόχου [γονείς, παιδιά, συζύγους και αδέλφια])

 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι από τον κανονισμό της δεν απαγορεύεται η λειτουργία κατ/τος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός ή διαχειριστής, υπεύθυνη δήλωση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της οικοδομής από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία κατ/τος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Προκειμένου περί οικημάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.

  (Δεν λαμβάνεται υπόψη η συναίνεση των ιδιοκτητών κατ/των και βοηθητικών χώρων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο).
 3. Βεβαίωση Πυροσβεστικής υπηρεσίας (Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας).
 4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
 5. Βιβλιάριο υγείας της Δ/νσης Υγιεινής (θεωρημένο φωτ/φο).
 6. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί διακοπής της άσκησης του συγκεκριμένου επιτηδεύματος, για το οποίο έχει κάνει έναρξη.
 7. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ έναρξης άσκησης του συγκεκριμένου επιτηδεύματος για τον ενδιαφερόμενο.
 8. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος στο βιβλίο δημοσιεύσεων του Πρωτοδικείου καταστατικού προκειμένου περί εταιρείας ή σωματείου από το οποίο να προκύπτει η τροποποίηση του καταστατικού (μόνο για την περίπτωση μεταβίβασης λόγω αναπηρίας ή προσβολής από ανίατη ασθένεια του εκπροσώπου στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια και μόνο στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών Ο.Ε. & Ε.Ε.).
 9. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια της συγκεκριμένης επιχείρησης, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι δεν του έχει αφαιρεθεί οριστικά κατά το παρελθόν, εκδοθείσα στο όνομά του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, στην αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής, ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία της επιχείρησης και θα ασκήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με τους προβλεπόμενους στην υπό μεταβίβαση άδεια λειτουργίας όρους.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του κατ/τος.
 11. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος (θεωρημένο φωτ/φο).
 12. Κατόψεις δύο (2) των χώρων (τις αρχικές με τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια).
 13. Βεβαίωση του αρμόδιου Κρατικού Νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει το είδος της ασθένειας από την οποία πάσχει ο κάτοχος της υπό μεταβίβαση άδειας και στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι η ασθένεια αυτή είναι «ανίατος» (μόνο για την συγκεκριμένη περίπτωση).
 14. Βεβαίωση από το αρμόδιο Κρατικό Νοσοκομείο, από την οποία να προκύπτει η «αναπηρία» του κατόχου της άδειας, καθώς και η γενεσιουργός αυτής αιτία (ασθένεια, ατύχημα κ.λπ) και τυχόν ποσοστό αυτής, το οποίο όμως δεν δικαιολογεί την συνταξιοδότησή του. (Μόνο για την συγκεκριμένη περίπτωση).
 15. Υπεύθυνη Δήλωση του μεταβιβάζοντος την άδεια προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι μεταβιβάζει την άδεια αυτή, στο συγκεκριμένο συγγενικό του πρόσωπο και παραιτείται πλέον από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.
 16. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 17. Μισθωτήριο.
 18. Δημοτική ενημερότητα.
 19. Φωτογραφίες τέσσερις (4) πρόσφατες.
 20. Για ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, δήλωση απογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ.

Προϋποθέσεις - Υποχρεώσεις

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα με την ένδειξη «Επιχείρηση Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου», καθώς και με ταυτόσημη ένδειξη ξενόγλωσση, εφόσον το επιθυμεί ο επιχειρηματίας.
 2. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του 1 του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ Α 46). Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, εάν παρήλθε 5ετία από την έκτιση ή την παραγραφή ή την δια χάριτος άφεση της ποινής.
 3. Να μην του έχει αφαιρεθεί οριστικά η άδεια λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου που έχει εκδοθεί επ' ονόματί του. Αν του έχει αφαιρεθεί να έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της ποινής.
 4. Εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων αυτών να είναι αναρτημένες σε εμφανή σημεία δύο (2) τουλάχιστον πινακίδες, 0,50×0,60μ. και με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα με την ένδειξη «Απαγορεύεται η διενέργεια παιγνίων και οποιουδήποτε στοιχήματος».
 5. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των Η/Υ πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις και όροι λειτουργίας:

  α)
  Οι εγκατεστημένοι στα καταστήματα αυτά Η/Υ πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε εμφανή σημεία, με τη μορφή της εργοστασιακής τους παραγωγής, δηλαδή κεντρική μονάδα Η/Υ, οθόνη, πληκτρολόγιο, «ποντίκι». Δεν επιτρέπεται να είναι τοποθετημένοι σε κουβούκλια και συνδεδεμένοι με κονσόλες, χειριστήρια, κουμπιά (πλήκτρα) κ.λπ.

  β)
  Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων «κωδικών πρόσβασης» (passwords) σε προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ, εκτός αυτών του server, οι οποίες είναι ευκρινώς καταχωρημένοι σε «ειδικό βιβλίο», το οποίο τηρεί στο χώρο του κατ/τος ο επιχειρηματίας ή ο προσωρινά υπεύθυνος και το παραδίδει στα ελεγκτικά όργανα, κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία του ελέγχου.

  γ)
  Δεν επιτρέπεται η χρήση προγραμμάτων που αποκρύπτουν, διαγράφουν ή τροποποιούν αρχεία ή φακέλους του Η/Υ.

  δ)
  Οι Η/Υ δεν επιτρέπεται να διαθέτουν κερματοδέκτες, κερματοδότες και οποιοδήποτε άλλο σύστημα εισαγωγής χρημάτων, χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών κ.λπ.

  ε)
  Δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεχειριστηρίου οποιουδήποτε είδους.

  Στ)
  Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή παιγνίων σε internet ή σε internet sides που διαθέτουν παίγνια.

  ζ) Όλοι οι Η/Υ θα πρέπει να είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο (Lan). Η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι εφικτή από όλους τους προς διάθεση Η/Υ της επιχείρησης.

  η)
  Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους του επιχειρηματία ή του εκάστοτε υπευθύνου των καταστημάτων - επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, παραχώρηση - ενοικίαση δισκετών, cd κ.λπ, με ηλεκτρονικά παίγνια στους παίκτες - χρήστες των Η/Υ, για χρήση εντός του χώρου των καταστημάτων αυτών ή και εκτός αυτών, καθώς και η εκ μέρους των παικτών χρήση δικών τους δισκετών κ.λπ. με παίγνια στους Η/Υ του καταστήματος.

 6. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε περίπτωση προσθήκης, πέραν των αναφερομένων σε αυτή την άδεια, αντικαθίσταται με νέα άδεια.
 7. Η χρέωση του πελάτη - χρήστη για την χρήση του εξοπλισμού της επιχείρησης βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χρονοχρέωση του Η/Υ. Απαγορεύεται κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή με τον πελάτη για χρήση του εξοπλισμού.
 8. Οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ως μικτές, είτε θα ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας που ισχύει κάθε φορά για τα καταστήματα και επιχειρήσεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/79, είτε θα σταματούν την πώληση προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά το πέρας του παραπάνω ωραρίου λειτουργίας. Οι «αμιγείς» επιχειρήσεις έχουν ελεύθερο ωράριο.

Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να είναι του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.