Άδειες εγκατάστασης και χρήσης οικήματος του Ν.2734/99 (Οίκοι ανοχής)

 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, καθώς και πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή, (συμπληρώνεται στο Δήμο)
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (θεωρημένο φωτ/φο).
 3. Πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος (άρθρο 1 του Ν. 2734/99). Επικυρωμένο φωτ/φο.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του οικήματος, ότι συμφωνεί με την άσκηση εντός αυτού της συγκεκριμένης δραστηριότητας (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 5. Εάν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας, Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών), όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων (εκτός εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας).
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, ότι το οίκημα εντός του οποίου θα ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν θα χρησιμοποιείται από αυτό ως κατοικία.
 7. Μισθωτήριο ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου. Προκειμένου περί μισθωτηρίου, πρέπει να προκύπτει η χρήση του μισθίου και η ισχύς του. Να είναι θεωρημένο από την Αρμόδια ΔΟΥ.
 8. Βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το οίκημα είναι μόνιμη κατασκευή, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, ότι πληρεί τους όρους του Γ.Ο.Κ. και ότι διαθέτει ξεχωριστή είσοδο προς το χώρο, όπου θα ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Πέντε (5) κατόψεις των χώρων κλίμακας 1:50 (θεωρημένες από την Πολεοδομία).
 9. Βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ότι το οίκημα πληρεί τους όρους υγιεινής (Για την χορήγηση της βεβαίωσης, διαβιβάζεται σχετικό έγγραφο από την Υπηρεσία μας).
 10. Βεβαίωση από την 7η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, ότι το οίκημα δεν έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο. (Αφορά όλα τα κτίσματα μεταγενέστερα του 1830). (Λεωφ. Δικαιοσύνης αρ. 57)
 11. Βεβαίωση της Δ/νσης Πολεοδομικών Λειτουργιών ότι το οίκημα δεν έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακό.
 12. Βεβαίωση της Δημοτικής Αστυνομίας ότι το οίκημα πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99 «περί αποστάσεων από ναούς, σχολεία κ.λ.π.».
 13. Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος
 14. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
 15. Βεβαίωση της Δ/νσης Υγείας, ότι έχει χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο βιβλιάριο υγείας κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2734.
 16. Δημοτική Ενημερότητα. Με προσκόμιση απόδειξης ΔΕΗ.

Όταν πρόκειται για άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας, θεωρημένο φωτ/φο του διαβατηρίου και της κάρτας παραμονής.