Έκδοση πράξης προσδιορισμού αριθμού και χώρου τραπεζοκαθισμάτων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ακολουθούν παρακάτω:

  1. Αίτηση, (συμπληρώνεται στο Δήμο)
  2. Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος (ακριβές φωτ/φο).
  3. Φύλλο ελέγχου από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου.
  4. Τέσσερα (4) σχεδιαγράμματα του χώρου που θα τοποθετηθούν τα τραπεζοκαθίσματα.
  5. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. (Αν πρόκειται για Εταιρεία, του εκπροσώπου της).
  6. Δημοτική Ενημερότητα (από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου).