Οδηγίες Εγγραφής και Πιστοποίησης Χρήστη


    * Χρήστης Επιπέδου Α - Για να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης ή αλλιώς χρήστης Επιπέδου Α στη διαδικτυακή μας πύλη, πρέπει απλά να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία σας.

      Η εγγραφή γίνεται μία φορά και στην συνέχεια η είσοδός στο σύστημα είναι ελεγχόμενη και γίνεται με την χρήση του «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password) που οι ίδιοι ορίσατε κατά την εγγραφή.

      Μετά την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, κάθε χρήστης Επιπέδου Α έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος. Όταν το αίτημα ολοκληρωθεί ο πολίτης ειδοποιείτε και υποχρεούται να παραλάβει προσωπικά τα αποτελέσματα των αιτημάτων του (πιστοποιητικά, δικαιολογητικά κ.α.) με επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.

    
    * Χρήστης Επιπέδου Β - Κάθε χρήστης Επιπέδου Α μπορεί να γίνει πιστοποιημένος χρήστης ή αλλιώς χρήστης Επιπέδου Β με πιστοποίηση της ταυτότητας του.

      Η πιστοποίηση ταυτότητας γίνεται μία φορά με προσωπική παρουσία του Πολίτη στο Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου και με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του.

      Κάθε πιστοποιημένος χρήστης Επιπέδου Β έχει δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα, αλλά και να λαμβάνει δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά ταχυδρομικώς (με επιβάρυνση του παραλήπτη). Επίσης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.