ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

 

1. Σμυρνάκης Εμμανουήλ  Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Τουρισμού, Επικοινωνία:  smyrnakis@minoapediadas.gr , 28913-40339, 6979790007, 6944225612  με  καθ’ ύλην αρμοδιότητες:  

α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων :

  1.   της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  2.   του  Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και  Διαφάνειας.
  3.   του  Γραφείου Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης.
  4.  του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

β) τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των Δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 114 Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ. 15-06-1959, ΦΕΚ 114 Α΄/1959, ΕΣ Τμ. VII 175/2007).

γ) την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση-ανάληψη υποχρέωσης όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

δ) την παρακολούθηση, συντονισμό και εποπτεία: i) όλων των λειτουργιών που συνδέονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας τόσο εντός του Δήμου όσο και στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου με τρίτους και ii) των Ευρωπαϊκών και Εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

ε) την παρακολούθηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των δράσεων πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς σε συνεργασία με τους αρμόδιους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους ανωτέρω τομείς με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και την εναρμόνιση τους με τις αντίστοιχες πολιτικές του Δήμου.

στ) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών - πλην οικονομικών συμβάσεων - που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 ζ) την ευθύνη για την αποτελεσματική οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις) του Δήμου

Πέραν των ανωτέρω μεταβιβάζουμε στον ανωτέρω και τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου:

η) Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

θ) Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

ι) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

κ) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος των καθ’ ύλην αρμόδιων αντιδημάρχων.

κα) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

κβ) την τέλεση των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου.

κγ) την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2Αραβιάκης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων  και Πολιτικής Προστασίας,  Επικοινωνία : araviakis@minoapediadas.gr  28913-40410, 6979790005  με  καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων:

 

          I.     του τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

β) την ευθύνη για την οργάνωση, το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

 

γ) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών - πλην οικονομικών συμβάσεων - που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

δ) την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Πέραν των ανωτέρω μεταβιβάζουμε στον ανωτέρω και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού:

ε) την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

στ) την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

ζ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

η) την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος των καθ’ ύλην αρμόδιων αντιδημάρχων.

θ) τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ι) την τέλεση των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού.

κ) την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Δραμουντάνη - Κουτεντάκη Όλγα  Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης, e-mail: dramountani@minoapediadas.gr τηλ. επικοινωνίας :  28913-40316, 6979790006, 6938395202 με καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων:

 

        I.      της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου του ανθρώπινου δυναμικού.

      II.       της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

    III.        του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού.

   IV.           του Γραφείου Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού.

     V.           του Γραφείου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού.

   VI.           του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού.

 

β) την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και παιδείας και τη συνεργασία με τις Διοικήσεις αυτών για την εύρυθμη και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την εναρμόνιση τους με τις αντίστοιχες πολιτικές του Δήμου.

 

γ) την υπογραφή όλων των αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων χορήγησης αδείας του προσωπικού), εγγράφων, βεβαιώσεων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών - πλην οικονομικών συμβάσεων - που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.


4. Μερκουλίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, Άρδευσης, Καταστημάτων - Εμπορίου,  Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας, Eπικοινωνία:         e-mail: merkoulidis@minoapediadas.gr, τηλ. επικοινωνίας : 28915-00152, 6979790002 με καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 

α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων:

         I.            του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

        II.            του Τμήματος Άρδευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

       III.            του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 

β) την ευθύνη για την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

γ) την ευθύνη για την αποτελεσματική οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του γραφείου κίνησης οχημάτων και της αποθήκης ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

δ) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών - πλην οικονομικών συμβάσεων - που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

5. Σαμωνάκης Μιχαήλ  Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Περιβάλλοντος-Πρασίνου,  Αγροτικής Οδοποιίας,  Δημοτικών Σφαγείων και Κοιμητηρίων,   e-mail : samonakis@minoapediadas.gr  τηλ. επικοινωνίας : 28913-40113, 6979790008, 6980458338 με καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων των κάτωθι υπηρεσιακών μονάδων:

        I.            του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας.

      II.            του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων (γραφείου κίνησης οχημάτων και αποθήκης ανταλλακτικών και λοιπών υλικών οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου).

    III.            του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος.

 

β) την ευθύνη για το συντονισμό, παρακολούθηση και υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων συντήρησης και καθαρισμού της αγροτικής οδοποιίας.

 

γ) την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των δημοτικών σφαγείων και κοιμητηρίων.

 

δ) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων, βεβαιώσεων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών - πλην οικονομικών συμβάσεων - που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Πέραν των ανωτέρω μεταβιβάζουμε στον ανωτέρω και τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου:

 

ε) την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

στ) την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.

ζ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

η) την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος των καθ’ ύλην αρμόδιων αντιδημάρχων.

θ) τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ι) την τέλεση των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου.

κ) την αναπλήρωση του Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η διοίκηση, εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων καθώς και οι αρμοδιότητες της παρ. 1, εδαφ. α, β, γ, δ, στ, θ, ι του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 θα ασκούνται από τον ίδιο το Δήμαρχο.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ. αρ. 1988/4-9-2019 Απόφαση Δημάρχου.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.