Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019(Καστέλλι)

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στη Δηµοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήµου ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ( Δηµοτικό Κατάστηµα Καστελλίου  την 05η του µηνός Μαρτίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.µ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).