03-07-2018, ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Π. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου Μινώα Πεδιάδας έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 270/81

2. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

3. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

4. Την με αρ. 144/2017  (ΑΔΑ:6ΒΝΕΩΚ6-25Δ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

    του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με την οποία  αποφασίζει την μίσθωση ακινήτου για την

    στέγαση των υπηρεσιών του  Κ.Ε.Π. Αρκαλοχωρίου και η οποία εγκρίθηκε με την

    αρ.πρωτ.10290/24-08-2017 (ΑΔΑ:Ω6ΡΘΟΡ1Θ-ΤΡΚ) απόφαση της Συντονίστριας της

    Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης

5. Τις με αρ.89/2018 (ΑΔΑ:7Α6ΥΩΚ6-ΑΔΖ) και 130/2018 (ΑΔΑ:685ΞΩΚ6-ΙΙΨ) αποφάσεις

    της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με τις οποίες καθορίζονται οι  

    όροι της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του  Κ.Ε.Π.

    Αρκαλοχωρίου και οι οποίες εγκρίθηκαν με την με αρ. πρωτ. 7804/21-06-2018

    (ΑΔΑ:6Δ50ΟΡ1Θ-6ΒΧ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

    Κρήτης.  

Διακηρύσσει

Τη διεξαγωγή μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. Αρκαλοχωρίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους  που επιθυμούν να συμμετέχουν στην δημοπρασία, όπως  εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης να υποβάλουν με αίτηση τους στο πρωτόκολλο του Δήμου τις  προσφορές  ενδιαφέροντος με όλα τα δικαιολογητικά (αντίγραφο άδειας οικοδομής ή βεβαίωση νομιμοποίησης – τακτοποίησης του ακινήτου, τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου ή πρόσφατο Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου), που ζητούνται στη διακήρυξη σε κλειστό φάκελο.

Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) Θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρική οδό εντός του οικισμού Αρκαλοχωρίου, ώστε να

    είναι εύκολη  η πρόσβαση στο κοινό.

β) Το ακίνητο (για άμεση χρήση) θα πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια και να μην

    υπόκειται σε πολεοδομικές παραβάσεις. Σε περίπτωση που το ακίνητο στερείται

    σχετικής άδειας δόμησης, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται

    στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων κτισμάτων.

γ) Να είναι ελάχιστης συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ. και μέγιστης 150 τ.μ., εκτεινόμενη

    κατά προτίμηση σε  ισόγειο κτιρίου

δ) Οι χώροι του κτιρίου (εσωτερικοί και εξωτερικοί) θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη

    διαμόρφωση για την εξασφάλιση της οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασης από τα

    άτομα με αναπηρίες βάσει των Ν.2831/2000 και Ν.3013/2002.

ε) Θα πρέπει να διαθέτει δύο (2) τουαλέτες από τις οποίες η μία θα είναι προσβάσιμη για

    άτομα ΑΜΕΑ.

στ)Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε

    λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο

    ηλεκτρικής εγκατάστασης.

ζ) Να διαθέτει πλήρη εγκατάσταση ύδρευσης, αποχέτευσης  και εγκατάσταση ισχυρών και     

    ασθενών ρευμάτων.

η) Να διαθέτει κεντρική θέρμανση ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο ( ψύξη – θέρμανση)

    και να διασφαλίζεται  ο φυσικός φωτισμός και αερισμός σε όλους τους χώρους.

Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) χρόνια και θα αρχίσει από την

ημερομηνία παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου.Διενέργεια Δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου και ο Δήμαρχος θα ορίσει την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του.

Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης της δημοπρασίας θα παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες από Δήμο Μινώα Πεδιάδας στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και στο τηλέφωνο 2891340328.

 

 

Ο Δήμαρχος

Μινώα Πεδιάδας

 

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης