03-07-2018, ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου Μινώα Πεδιάδας έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 270/81

2. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

3. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)

4. Την με αρ. 233/2015(ΑΔΑ:ΒΜΦΚΩΚ6-ΞΨ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του

    Δήμου Μινώα Πεδιάδας  με την οποία  αποφασίζει την μίσθωση  ακινήτου για την

    στέγαση των υπηρεσιών του  ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου και η οποία εγκρίθηκε με την  

    αρ. πρωτ. 10935/03-09-2015(ΑΔΑ: Ω0Ρ2ΟΡ1Θ-ΠΨ7) απόφαση του Γ.Γ. της

    Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

5. Τις με αρ. 87/2018 (ΑΔΑ:7ΤΥΨΩΚ6-ΒΤ3) και 128/2018 (ΑΔΑ:ΩΛΜ1ΩΚ6-ΘΜΧ)  

    αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στις οποίες

    καθορίζονται  οι όροι  μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ

    Αρκαλοχωρίου και οι οποίες εγκρίθηκαν με την με αρ. πρωτ. 7746/22-06-2018  

    (ΑΔΑ:6ΞΡΝΟΡ1Θ-Ν3Ο) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

    Κρήτης.   

Διακηρύσσει

Τη διεξαγωγή μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους  που θέλουν να συμμετέχουν στην δημοπρασία, όπως  εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης να υποβάλουν με αίτηση τους στο πρωτόκολλο του Δήμου τις  προσφορές  ενδιαφέροντος με όλα τα δικαιολογητικά (αντίγραφο άδειας οικοδομής ή βεβαίωση νομιμοποίησης – τακτοποίησης του ακινήτου, τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου ή πρόσφατο Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου), που ζητούνται στη διακήρυξη σε κλειστό φάκελο.

Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού Αρκαλοχωρίου.

β) Να βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το κέντρο του οικισμού για να είναι

    εύκολα  προσβάσιμο στους πολίτες.

γ) Το ακίνητο (για άμεση χρήση) θα πρέπει να διαθέτει οικοδομική άδεια και να μην

    υπόκειται σε πολεοδομικές παραβάσεις. Σε περίπτωση που το ακίνητο στερείται

    σχετικής άδειας δόμησης, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται

    στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων κτισμάτων.

δ) Να είναι ελάχιστης συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ. και μέγιστης 320 τ.μ., εκτεινόμενη

    κατά προτίμηση σε ισόγειο κτιρίου Το ακίνητο μπορεί να είναι ενιαίο διαφορετικά

    μπορεί να αφορά σε  όμορα ακίνητα ενός ή περισσοτέρων διαφορετικών ιδιοκτητών.

ε) Η εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου, πρέπει να περιλαμβάνει κατά προτίμηση τρείς

    αυτόνομους χώρους:

-       Ένα χώρο συνάθροισης κοινού – μελών με δύο τουαλέτες εκ των οποίων η μία να είναι προσβάσιμη από άτομα ΑΜΕΑ (ελάχιστης έκτασης 160τ.μ.)

-       Ένα χώρο για το ιατρείο (ελάχιστης έκτασης 70 τ.μ.),

-       Ένα χώρο για το φυσικοθεραπευτήριο (ελάχιστης έκτασης 70 τ.μ.)

στ) Να έχει ευχερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση για ΑΜΕΑ ή να επιδέχεται βελτίωση με την

     κατασκευή  ράμπας αντίστοιχων προδιαγραφών.

ζ) Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε

    λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο

    ηλεκτρικής εγκατάστασης.

η)  Να διαθέτει πλήρη εγκατάσταση ύδρευσης, αποχέτευσης  και εγκατάσταση ισχυρών

     και ασθενών  ρευμάτων.

θ)  Να διαθέτει κεντρική θέρμανση ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο ( ψύξη – θέρμανση)

     και να διασφαλίζεται   ο φυσικός φωτισμός και αερισμός σε όλους τους χώρους.

Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) χρόνια και θα αρχίσει από την

ημερομηνία παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου.

Διενέργεια Δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου και ο Δήμαρχος θα ορίσει την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του. 

Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης της δημοπρασίας θα παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και στο τηλέφωνο 2891340328.

 

 

                                                                                         Ο Δήμαρχος


Μινώα Πεδιάδας