25-04-2018, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με: 

α) Tην υπ’ αριθμ. ΗΛ/Γ/οικ.172570/15-03-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

β)Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 474/Β΄/14-02-2018, «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017» το οποίο αναφέρεται στον καθορισμό Ειδικών Επιτροπών στους Δήμους όλης της χώρας για την εξέταση αιτημάτων πολιτών οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει συστήσει Ειδική Επιτροπή εξέτασης των αιτημάτων πολιτών που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου αυτοί να επανασυνδεθούν εφόσον πληρούν τα κριτήρια και να δοθεί ένα εφάπαξ ποσό προς τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίο έχουν οφειλές.

 

 

  1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Οι προς εξέταση δικαιούχοι για να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει:

α. Μέχρι την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσας υπουργικής απόφασης, να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

β.H αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου. 

 

  1. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

 Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.οικ.2961-10/24-01-2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής, με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού κατά το φορολογικό έτος 2017, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα:

 

 

Σύνθεση νοικοκυριού με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2  της Γ.Δ.οικ.2961-10/24-01-2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»,

Εισοδηματικό όριο

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

9.000 ευρώ

 

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

13.500 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

15.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

18.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τπέντε ανήλικα μέλη

27.000 ευρώ

 

Νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

        Νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον, και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ.

 

  1. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.οικ.2961-10/24-01-2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των 180.000 ευρώ. 

Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαριστικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής. 

 

  1. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί στο Δήμο υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

2. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

3. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

4.  ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω

7.  Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.).

Οι Επιτροπές κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορούν είτε να ζητούν την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργούν κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.  

 

  1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Κατόπιν υποβολής της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις:

Α. Ο εκπρόσωπος Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας(ΔΕΗ), ως μέλος της Ειδικής Επιτροπής, διενεργεί έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ως άνω ευπαθών καταναλωτών, όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια αναζητώντας τα στοιχεία αυτά από τον τελευταίο προμηθευτή στον οποίο εκκρεμούν οι οφε

ιλές και καθορίζει αναλογικά το ύψος του ειδικού βοηθήματος

Β.  Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεσή τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε

Γ. Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε, ο οποίος έχει ορισθεί ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίο εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής. Ο Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας(ΔΕΗ) θα ενημερώνεται για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε για εκτέλεση. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης.

 

 

  1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ:

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος που θα καταβάλλει ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε στον τελευταίο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, θα αντιστοιχεί σε ποσό που καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα:

Ποσοστό οφειλής στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

Ύψος Ειδικού Βοηθήματος

Οφειλές έως 6.000 ευρώ

Το σύνολο της οφειλής (εφάπαξ)

Οφειλές 6.000 ευρώ έως 9.000 ευρώ

Το 75% της οφειλής (εφάπαξ)

Οφειλές 9.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ

Το 50% της οφειλής (εφάπαξ)

Οφειλές άνω των 12.000 ευρώ

Το 30% της οφειλής (εφάπαξ)

 

 

    Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος, στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού στο Αρκαλοχώρι, ενώ πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν στα τηλέφωνα:28910 22922 και 28913 40331