Ξεκινούν οι αιτήσεις Εγγραφής-Επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις Εγγραφής-Επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, για το σχολικό έτος 2018-2019, θα υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, από Πέμπτη 10/05/2018 έως και Πέμπτη 31/05/2018, και ώρες: 08:00π.μ.-10:00π.μ. & 12:30-13:30μ.μ. για τον Παιδικό Σταθμό Αρκαλοχωρίου και αντίστοιχα από 13:00-15:00 μ.μ για τον Παιδικό Σταθμό Καστελλίου.

Στους Παιδικούς Σταθμούς θα φιλοξενηθούν παιδιά που κατά την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών(01/09/2018) θα έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2.5 ετών, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν και αγωγή τουαλέτας.

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής εκείνων που διαμένουν σε όμορο Δήμο αν υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή τους εξυπηρετείται οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία αιτιολογείται επαρκώς από τους ενδιαφερόμενους γονείς. 

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών-επανεγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής – Επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς

 

 • Αίτηση εγγραφής του γονέα ή κηδεμόνα(διατίθεται από τον Παιδικό Σταθμό)   
 • Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

α)Για ορφανά παιδιά, ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β)Για διαζευγμένους γονείς αντίγραφο του διαζευκτήριου ή σε περίπτωση διάστασης αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ που αποδεικνύει την διάσταση καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού

γ) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος ΑμεΑ(πατέρας-μητέρα-παιδιά) πάνω από 67% απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής 

 • Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα      
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΚΟ(ΔΕΗ,ΟΤΕ κλπ) από τον οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας των γονέων
 • Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού(διατίθεται από τον Παιδικό Σταθμό
 • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του.
 • Βεβαίωση αρμόδιας Στρατολογικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για στρατευμένο γονέα
 • Για γονέα φοιτητή, απαιτείται βεβαίωση φοίτησης από τη σχολή του
 • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικό εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους
 • Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής των όρων του κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού(διατίθεται από τον Παιδικό Σταθμό)
 • Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από τον γονέα ή άλλο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύει ο ίδιος(διατίθεται από τον Παιδικό Σταθμό)
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
 • Για την εγγραφή βρεφών-νηπίων Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας ότι εργάζονται στον Δήμο με ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία της ανακοίνωσης 
 • Για άνεργους γονείς, απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ 
 • Για ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι και αντίγραφο του Ε3 
 • Για εργαζόμενους σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογεγραμμένη και να έχει σφραγίδα της επιχείρησης 
 • Για αγρότες,

α)βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου έτους ή ασφαλιστική ενημερότητα,

β)να δηλώνουν εισόδημα από τις γεωργικές επιχειρήσεις πάνω από 5.000 ευρώ,

γ) να έχουν αγροτική περιουσία στο όνομά τους,

δ)αν είναι διαχειριστές αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο, να έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ

ε)εάν εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές εργασίες θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται από τον εργοδότη η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης και το χρονικό διάστημα και το Ε9 του εργοδότη από το οποίο να προκύπτει η απασχόληση εργάτη για τουλάχιστον 150 ημερομίσθια

 • Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού εκκενωθεί μια θέση, τότε επιλέγεται παιδί από τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και κατ’ εξαίρεση αν κριθεί αναγκαίο είναι δυνατόν να εισαχθεί και παιδί που υπέβαλε αίτηση μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων
 • Σε περίπτωση επανεγγραφής νηπίων την επόμενη χρονιά, απαιτείται αίτηση επανεγγραφής και απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, πλην  της ληξιαρχικής πράξης ή πιστοποιητικού γέννησης του νηπίου. Αίτηση επανεγγραφής και νέας εγγραφής θα μπορούν να προμηθεύονται οι γονείς από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου 

Πληροφορίες για τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δίνονται:

 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου: 28910 22577
 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστελλίου: 28910 31495

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η εγγραφή και επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δεν θα είναι δυνατή με ελλιπή δικαιολογητικά ή εμβόλια καθώς επίσης εάν δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως τα τροφεία του προηγούμενου σχολικού έτους.