16/11/2011, Δημόσια Διαβούλευση για την A' φάση –Στρατηγικός σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 

Δημόσια Διαβούλευση για την πρώτη φάση –Στρατηγικός σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος  2011-2014 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 

Αρχίζει σήμερα Τετάρτη 16/11/2011, η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της Α΄ Φάσης –Στρατηγικός  Σχεδιασμός  του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας  για την περίοδο 2011-2014.

Μετά  από την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων  από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής  και Διαφάνειας , συντάχθηκε το  Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβλήθηκε την Εκτελεστική Επιτροπή (παρ.1 άρθρο 2 Π.Δ. 185/07) .

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του  Δήμου Μινώα Πεδιάδας, αποτελεί  ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2014, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τετραετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου , αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και επισκεπτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταρτίζεται σε δύο φάσεις:

Στην Α΄Φάση  γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς επίσης παρουσιάζεται και η στρατηγική του Δήμου και οι αναπτυξιακές του προτεραιότητες. Πιο αναλυτικά στην Α΄Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση του  Δήμου και των Νομικών προσώπων του, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους καθώς και η βασική τους οργανωτική δομή.

Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, περιγράφονται τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν, ιεραρχημένα για τη περίοδο 2011-2014, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διάφορους εξωγενής παράγοντες.

Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για τη περιοχή του Δήμου και προσδιορίζεται η στρατηγική του, δηλαδή οι γενικοί στόχοι προκειμένου να πετύχει το όραμα του. Επίσης προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η Α΄ φάση του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου εγκρίθηκε με την υπ` αριθμό  396 /15-11-2011 Απόφαση του ΔΣ.

Στην Β΄Φάση πραγματοποιείται ο Επιχειρησιακός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου. Οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού. Η κατ΄έτος εξειδίκευση και ο λεπτομερής προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και ο οικονομικός τους προγραμματισμός, συνιστούν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

       Το κείμενο της Α΄ Φάσης (σχέδιο στρατηγικού σχεδίου) συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Τρίτη 15-11-2011 , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από σήμερα έως και τη Δευτέρα 28-11-2011,τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Το πλήρες κείμενο έχει αναρτηθεί,στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας   (www.minoapediadas.gr ),στην κατηγορία «Δημόσιες Διαβουλεύσεις» και μπορούν επ΄ αυτού να υποβάλλονται προτάσεις, από τα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Προτάσεις και παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, κατόπιν αξιολόγησης από Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.

Για προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά, με την  αρμόδια υπάλληλο  του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου , Γιακουμάκη Ουρανία (giakoumaki@minoapediadas.gr,giakoumaki@0429.syzefxis.gov.gr) ή τηλεφωνικά στο 28913-40304. Εγγράφως μπορούν  να παραδοθούν οι προτάσεις στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, στο Αρκαλοχώρι. Οι προτάσεις και παρατηρήσεις θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο, κατόπιν αξιολόγησης από το Τμήμα Προγραμματισμού και την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου