4-06-2015,Πρόσκληση για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται οι φορείς, Σύλλογοι και οργανώσεις του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (αναγνωρισμένοι από το Πρωτοδικείο) να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19/06/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν σχετικά έγγραφα τους, με τα οποία θα ορίζεται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας (υποχρεωτικά και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail) του προτεινόμενου εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα τους στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου, στο Καστέλλι, στην διεύθυνση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου, Γραφείο Δημάρχου, Τ.Κ. 700 06 (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2891340115, fax: 2891032197).

Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων που υφίστανται και δρουν στο Δήμο, ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται όσοι από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Μινώα Πεδιάδας δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία της κλήρωσης που θα ακολουθήσει. Η αίτηση τους μπορεί να υποβληθεί στην ίδια διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω και εντός της αναφερόμενης προθεσμίας (μέχρι 19/06/2015). Στην αίτηση πέραν των προσωπικών τους στοιχείων, θα πρέπει να αναφέρονται και στοιχεία επικοινωνίας (υποχρεωτικά και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail).

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ