24-7-2014, Πρόσκληση για ορκωμοσία Δημοτικής Αρχής

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής
Αρχής, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 48/2014, 56/2014 και 58/2014 αποφάσεις
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, καλείστε για την προβλεπόμενη από
το νόμο (άρθρο 52 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α' 87) ορκωμοσία, στο Συνεδριακό
Κέντρο Αρκαλοχωρίου, σε δημόσια συνεδρίαση, στις 22/08/2014 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ.