ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από 9 /μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θητεία του Δ. Σ. oρίζεται για 2 έτη.

Από τα μέλη αυτά:

  • Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από την πλειοψηφία.
  • Δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους ή δημότες ή κάτοικοι με τους αναπληρωτές τους που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου που ορίζονται από την μειοψηφία.
  • Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι με τους αναπληρωτές τους που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Νομικού

Προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου. Σε περίπτωση που το Νομικό Πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο, ο οποίος υποδεικνύεται από την γενική συνέλευση αυτών και καταλαμβάνει θέση ενός (1) εκ των ανωτέρω πέντε (5) δημοτών ή κατοίκων.

Λοιπά θέματα διοίκησης καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 ΚΔΚ.