Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μινώα Πεδιάδας 2011-2014

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του  Δήμου Μινώα Πεδιάδας, αποτελεί  ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2014, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τετραετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου , αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και επισκεπτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καταρτίστηκε  σε δύο φάσεις:

Στην Α΄ Φάση γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης,καθώς επίσης παρουσιάζεται και η στρατηγική του Δήμου και οι αναπτυξιακές του προτεραιότητες. Πιο αναλυτικά στην Α΄Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση του  Δήμου και των Νομικών προσώπων του, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους καθώς και η βασική τους οργανωτική δομή.

Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, περιγράφονται τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν, ιεραρχημένα για την  περίοδο 2011-2014, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διάφορους εξωγενής παράγοντες.

Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για τη περιοχή του Δήμου και προσδιορίζεται η στρατηγική του, δηλαδή οι γενικοί στόχοι προκειμένου να πετύχει το όραμα του. Επίσης προσδιορίζονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η Α΄ φάση του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου εγκρίθηκε με την υπ` αριθμό  396 /15-11-2011 Απόφαση του ΔΣ.

Στην Β΄Φάση πραγματοποιείται ο Επιχειρησιακός και ο Οικονομικός Προγραμματισμός του Δήμου. Οι άξονες και τα μέτρα του Προγράμματος εξειδικεύονται σε σχέδια δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία θα υλοποιηθούν στη βάση συγκεκριμένου χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού. Η κατ΄έτος εξειδίκευση και ο λεπτομερής προγραμματισμός των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και ο οικονομικός τους προγραμματισμός, συνιστούν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης.

       Το κείμενο της Α΄Φάσης (σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού ) συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Τρίτη 15-11-2011 , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από 16-11-2011 έως και 28-11-2011,τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.Το πλήρες κείμενο είχε αναρτηθεί, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας   (www.minoapediadas.gr ),στην κατηγορία «Δημόσιες Διαβουλεύσεις» και μπορούσαν  επ΄ αυτού να υποβάλλονται προτάσεις, από τα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Το κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού εγκρίθηκε με την υπ` αριθμό 396/16-11-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ελέγχθηκε για την νομιμότητα της,όπου και βρέθηκε νόμιμη,με το υπ` αριθμό 15211/14-12-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Το κείμενο της Β΄ Φάσης (Οικονομικός και Επιχειρησιακός σχεδιασμός) συζητήθηκε και ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Τρίτη 29-11-2011 , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την υπ ` αριθμό 418/2011 Απόφαση, η οποία  ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητας  και βρέθηκε νόμιμη με το υπ` αριθμό  πρωτοκόλλου 16214/25-01-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

Ακολουθούν τα κείμενα του ΕΠ 2011-2014 σε ηλεκτρονική μορφή.