29-03-2016,Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονοµικής Επιτροπής την 30-03-2016(Καστέλλι)

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του ∆ήµου ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ (∆ηµοτικό Κατάστηµα Καστελλίου) την 30η του µηνός Μαρτίου του έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.µ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή τα θέµατα προς συζήτηση χρήζουν άµεσης λήψης απόφασης για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου.