13-11-2015,Πρόσκληση σύγκλησης Οικονοµικής Επιτροπής την 17η Νοεμβρίου 2015 στη ΔΕ Καστελλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του ∆ήµου ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ (∆ηµοτικό Κατάστηµα Καστελλίου) την 17η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00' για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)