4-09-2015,Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 9-09-2015 στο Καστέλλι

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του ∆ήµου ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ( ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καστελλίου ) την 9η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12η µεσηµβρινή για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ζαχαρίας Καλογεράκης