Απολογιστικός πίνακας Σεπτεμβρίου 2015

Απολογισμός εσόδων-δαπανών Σεπτεμβρίου 2015