29-09-2015,Εγκεκριμένη Α΄φάση-Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Μινώα Πεδιάδας 2015-2019

Εγκρίθηκε με την υπ` αριθμό 225/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας η Α΄φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου και ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα του με το υπ` αριθμό 10948/29-09-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.