27-1-2015,Δημόσια Διαβούλευση στα πλαίσια της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Δημοτική περίοδο 2015-2019

      Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, αποτελεί  ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2019, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα τετραετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου. Με άλλα λόγια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά όχι μόνον στις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου , αλλά και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του Δήμου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και επισκεπτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

  Στο πλαίσιο εκπόνησης της Α΄ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός)του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας  για την περίοδο 2015 - 2019, κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή  των πολιτών και των φορέων στον καθορισμό του οράματος και της στρατηγικής για την περιοχή μας.  Κατόπιν αυτού  καλούνται  οι  δημότες και οι  τοπικοί  φορείς να συνδράμουν, με την αποτύπωση των σκέψεων τους, στην ανάπτυξη της περιοχής μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που ακολουθεί.

 

Με  το ερωτηματολόγιο αυτό ζητείται να  προταθούν έργα και  δράσεις που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια μπορούν να αποσταλούν:

Α) είτε σε έντυπη μορφή  στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  (διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 212, Αρκαλοχώρι, Τ.Κ. 70300 , Υπόψη: Τμήματος Προγραμματισμού,Οργάνωσης και Πληροφορικής )

Β) είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: giakoumaki@minoapediadas.gr

 Η προθεσμία υποβολής είναι η 9η Φεβρουαρίου  2015.

   Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή πιθανές ερωτήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο, μπορείτε να απευθύνεστε στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (τηλ:28913-40307).

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

 

Εγκρίθηκε με την υπ` αριθμό 225/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας η Α΄φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου και ελέγχηκε ως προς τη νομιμότητα του με το υπ` αριθμό 10948/29-09-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.