15-6-2016,Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

O Δήμος Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνει ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών, στην προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές οικονομικές προσφορές,  σε κλειστό φάκελο, που θα απευθύνεται προς την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης (Θραψανό Τ.Κ. 70006) με τίτλο: Προσφορά για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, σύμφωνα με:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ.)

4. Την 27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

5. Τις τεχνικές προδιαγραφές, τεχνική περιγραφή, τον προϋπολογισμό και τη γενική συγγραφή υποχρεώσεων της μελέτης που επισυνάπτεται.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 23-6-2016 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Αρκαλοχώρι, Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 208, Τ.Κ. 70300 ή Καστέλλι, Τ.Κ. 70006 ή Θραψανό, Τ.Κ. 70006). Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 και ώρα 10 π.μ. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στο Θραψανό, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 975,32   με Φ.Π.Α.

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων
  2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
  5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη και απορρίπτεται.  

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης