21/11/2011,Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ 22948/21-11-2011

 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ  

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Διεύθυνση: Θραψανό Τ.Κ.: 700 06

Πληροφορίες: Κατερίνα Σαβιολή

Τηλ.: 28913 40422

Φαξ: 28913 40417

e-mail: texn3@0429.syzefxis.gov.gr

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ και ο τόπος κατασκευής του είναι οι οικισμοί Γεράκι και Αρμάχα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου.

II.1.1.Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου:

Το έργο αφορά την κατασκευή αποχετευτικών δικτύων (σηπτικές δεξαμενές – αντλιοστάσια ανύψωσης και αποχετευτικοί αγωγοί) για την συλλογή και μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Αρμάχας και Γερακίου, (δυναμικότητας 800 ισοδύναμων κατοίκων, για το έτος 2030) έως την κοινή τους Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

Προϋπολογισμός του έργου: α) Συνολικός: 230.010,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και αναλύεται όπως παρακάτω:

Δαπάνη εργασιών:                  134.236,89

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% :                    24.162,64

Απρόβλεπτα 15%:                     23.759,93

Αναθεώρηση:                              4.840,54

Φ.Π.Α. 23%:                             43.010,00

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.):     187.000,00€

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6. του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (5) μήνες.

 

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:

 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής:

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 3.643,19€ (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α), με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται 9.107,97€ (5% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α).

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται τυχόν πρόσθετη εγγύηση που θα απαιτηθεί εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν 3669/08.

 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ε.Π. Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013» - Άξονας προτεραιότητας 7:  «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης- Κωδικός θέματος προτεραιότητας 46-Επεξεργασία υδάτων-(λύματα). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). (με κωδικό πράξης ΣΑ ΕΠ00280050).

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3669/08.

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν. 3669/2008.

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)". Επίσης του Ν 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 3414/2005.