18/07/2011,Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού ΧΑΔΑ στη Θέση "Σαραφαλή Μάντρα"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Θραψανό ,5/07/2011                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                      Αρ. πρωτ. :13079

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Θραψανό TK 700 06

Πληροφορίες: Αποστολάκη Χρύσα.

Τηλέφωνο: 28913 40403

Fax: 28913 40417

e-mail: texn3@0429.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

Διεύθυνση: Θραψανό

Τ.Κ.: 700 06

Πληροφορίες: Αποστολάκη Χρύσα

Τηλ.: 28913 40403

Φαξ: 28913 40417

 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ και ο τόπος κατασκευής του είναι ο οικισμός Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Νομός Ηρακλείου.

 

II.1.1.Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου:

Ο εν λόγω Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.), βρίσκεται στη θέση «ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ». Ο Χ.Α.Δ.Α. καλύπτει έκταση 24 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Αρκαλοχωρίου και του Δημοσίου.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ» αφορούν σε χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από τη συνολική έκταση του Χ.Α.Δ.Α., χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης αναγλύφου, κατασκευή έργων στεγάνωσης, κατασκευή έργων τελικής κάλυψης, σύστημα παθητικής απαγωγής βιοαερίου, εργασίες πρασίνου, κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για την προστασία του χώρου (περίφραξη, πύλη εισόδου, ενημερωτική πινακίδα).

 

Προϋπολογισμός του έργου: α) Συνολικός: 935.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και αναλύεται όπως παρακάτω:

 Δαπάνη εργασιών:                  549.605,05 €

Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% :                    98.928,91 €

Απρόβλεπτα 15%:                    97.280,09 €

Αναθεώρηση:                            14.348,50.€

Φ.Π.Α. 23%:                            174.837,39 €

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.):    760.162,55 €

 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6. του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.

 Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής:

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 14.916,30 ευρώ (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α), με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται 37.290,71 ευρώ (5% επί του προϋπολογισμού του έργου).

Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται τυχόν πρόσθετη εγγύηση που θα απαιτηθεί εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν 3669/08.

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (με κωδικό Ο.Π.Σ.:327514). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3669/08.

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν. 3669/2008.

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)". Επίσης του Ν 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 3414/2005.

 ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 22 του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 23 του τεύχους της διακήρυξης, ενώ στην παράγραφο 23.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

 
 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:

α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

β.         Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.          Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)  (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) .

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 

ΤΜΗΜΑ IV

 Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

 Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

 1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών είναι η 28η Ιουλίου 2011. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ 70 006 τηλ. 28913 40401), κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τις ώρες 07:30-15:00.

Για την παραλαβή των τευχών απαιτείται φωτοαντίγραφο του πτυχίου ΜΕΕΠ του ενδιαφερόμενου, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και fax.

 2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 2η Αυγούστου 2011 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00πμ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

 3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Θραψανό ΤΚ: 70 006 Τηλ.: 28913 40400, ΦΑΞ: 28913 40417, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

 Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν κατά του πρακτικού της δημοπρασίας εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής δημοπρασίας.

Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της γνωστοποίησης στους ενδιαφερόμενους της ημερομηνίας τοιχοκόλλησης του πρακτικού.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ