1-2-2012, Προκήρυξη για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 5 καθηγητών φυσικής αγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος

Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.

2. Τα υπ’ αριθμ. Πρωτ. 136758/12-12-2011 & 136774/12-12-2011 έγγραφα της Ειδικής Γραμματείας Διατροφής και Άθλησης,

3. Την υπ’ αριθμ. 3/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ Δήμου Μινώα Πεδιάδας που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1034/1-2-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Μινώα Πεδιάδας κατά την περίοδο 2011-2012, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας όσης και αυτής των εγκεκριμένων προγραμμάτων: α) μεγάλης διάρκειας χειμερινής περιόδου έως 24 εβδομάδες με ημερομηνία λήξης την 15/6/2012 και β) μικρής διάρκειας θερινής περιόδου από 18-6-2012 μέχρι 31-8-2012 συνολικό αριθμό (5) πέντε γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής Π.Ε. για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

 • Μία (1) θέση ΚΦΑ με ειδικότητα στο αντικείμενο του μαζικού αθλητισμού
 • Μία (1) θέση ΚΦΑ με ειδικότητα στο αντικείμενο της Ειδικής Φυσικής Αγωγής-Θεραπευτικής Γυμναστικής
 • Μία (1) θέση ΚΦΑ με ειδικότητα στο αντικείμενο του TAE KWON-DO
 • Μία (1) θέση ΚΦΑ με ειδικότητα στο αντικείμενο του ποδοσφαίρου και ξιφασκίας
 • Μία (1) θέση ΚΦΑ με ειδικότητα στο αντικείμενο της κολύμβησης
  •  

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4843/1-2-2008 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 211/Β/08), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 34103/21-7-2008 (ΦΕΚ 1525/Β/2008) και με την υπ’ αριθ. 94842/24-8-2011 απόφαση του υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31-8-2011), με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχιούχοι καθηγητές φυσικής αγωγής Π.Ε. με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23-60 ετών.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία , δικαστική αντίληψη , δικαστική απαγόρευση) .

Για την αξιολόγηση θα ισχύει η εντοπιότητα και η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο οργανωτικό πλαίσιο της Γ.Γ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 94842/24-8-2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31-8-2011), με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». Για ποσοστό 20% δεν προσμετρώνται μόρια προϋπηρεσίας στα ΠΑγΟ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο/η αιτών/ούσα είναι άνεργος /η και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση, στο έντυπο κριτηρίων επιλογής και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται :

 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων(μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
 • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/1977 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι ο αιτών εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα του Δήμου του υποδειχθεί.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/2012 απόφαση Δ.Σ. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ και ΘΡΑΨΑΝΟΥ και θα αναρτηθούν στη δικτυακή πύλη του Δήμου. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ενστάσεις, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία (10) δέκα ημερών στα γραφεία του νομικού προσώπου, από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

  Από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι επιλεχθέντες που προκύπτουν από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας,  μεταπτυχιακού τίτλου, διδακτορικού τίτλου ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της πράξης αναγνώρισης.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητάς τους

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας

5. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α., ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την επιθεώρηση εργασίας.

6. Δικαιολογητικά πρωτότυπα ή θεωρημένα για το γνήσιό τους, που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Π. στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου, στη Σακορράφειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίου και να πάρουν πληροφορίες στα τηλέφωνα 28910 31824 και 28913 40115  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η καταλυτική ημέρα κατάθεσης αιτήσεων είναι η Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) δύο εφημερίδες ημερήσιες του Ν. Ηρακλείου, στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και της έδρας του νομικού προσώπου καθώς και στην δικτυακή πύλη του Δήμου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρχεία