Ανοιχτή πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) καθώς και της εγκυκλίου 59/74896/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Θεσμικές αλλαγές του προγράμματος Καλλικράτης» ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα προβεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων τοπικής κοινωνίας, όπως εμπορικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις, επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεις και σύλλογοι γονέων, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων. Επιπλέον, στην επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων, Δημότες μετά από κλήρωση.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

  • Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
  • Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
  • Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
  • Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

Στα πλαίσια αυτά καλούνται οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, όπως περιγράφονται παραπάνω, να προτείνουν τον εκπρόσωπό τους (τακτικό και αναπληρωτή), καθώς και οι Δημότες που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους μέχρι την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011 στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, με αίτηση που θα απευθύνουν προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα/Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ. , e-mail).

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 28913 40335 ως την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου και ώρες από 8:30π.μ. έως 2:30μ.μ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

 

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε τη δήλωση συμμετοχής από ΕΔΩ