7-8-2012, Προκήρυξη για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι οχτώ (8) μήνες και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 7 έως και τις 16 Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν παρακάτω τα αναλυτικά αρχεία της προκήρυξης κάνοντας κλικ πάνω τους.