6-5-2011,Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας Καυσίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Ημερομηνία:27/04/2011

Αρ. Πρωτ. 6034

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

1.       Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή:

α) όσον αφορά τα καύσιμα, σε ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, η οποία διαπιστώνεται από τα ισχύοντα δελτία πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Εμπορίου του Νομού, και

β) όσον αφορά τα λιπαντικά (λιπαντικό μηχανής, υδραυλικών, κλπ), οι συμμετέχοντες θα προσφέρουν τιμή μονάδας ανά κατηγορία και μονάδα μέτρησης.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 500.000,00€ (με ΦΠΑ 23%) και προέρχεται από ΕΣΟΔΑ.

 

2.      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25η του μήνα Μαϊου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό ΤΚ 700 06), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

3.      Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα είναι σε Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 20.323,00€. Η εγγύηση αυτά θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από τη επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

 

4.      Χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και το τόπος παράδοσης θα είναι η μάντρα του Δήμου ή πρατήριο εντός της ευρύτερης περιοχής της έδρας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

5.      Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης, δίνονται στα γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό ΤΚ 700 06) και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr (πληροφορίες Δαγκωνάκη Ζαχαρένια τηλ. 28913 40406).

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης