ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.Δ. 28/80)

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και τη συμπλήρωση τιμολογίου (υπόδειγμα υπηρεσίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, η «Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων».

 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό ΤΚ 700 06) την 26η Απριλίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00πμ μέχρι 10:30πμ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι ακούν σχετική με την εργασία επαγγελματική δραστηριότητα και είναι γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια και πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

 

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 2.032,52€, το οποίο αντιστοιχεί στο 5% του προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό ΤΚ 700 06) ή την ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr (πληροφορίες Δαγκωνάκη Ζαχαρένια τηλ. 28913 40406, fax 28913 40417)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Ζαχαρίας Καλογεράκης