ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

         Σας ενημερώνουμε ότι το διάστημα ανανέωσης και έκδοσης των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ ορίζεται από 26 Οκτωβρίου 2017 έως 30 Νοεμβρίου 2017. Δικαιούχοι για τη χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ είναι οι παρακάτω κατηγορίες:

Α. Άτομα με αναπηρίες:

 • Ελληνικής υπηκοότητας
 • Υπήκοοι των κρατών-Μελών της Ε.Ε. και υπήκοοι Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ε.Ο.Χ.)
 • Υπήκοοι των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Π.Δ. 4017/59(ΦΕΚ 246/59 τ.Α΄)
 • Υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος
 • Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951, δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

 

Προϋποθέσεις:

 • Να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα
 • Να έχουν παθολογικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
 • Το συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 ΕΥΡΩ, με προσαύξηση 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου

Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.Οι ολικά τυφλοί(Ν.958/1979, Α΄191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

 

Δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης παρέχεται σε όσους διαμένουν μόνιμα:

 • Στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (εκτός από Περιφέρεια Αττικής και την ΠΕ Θεσσαλονίκης), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας της Περιφερειακής τους Ενότητας.
 • Παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ εφόσον διαμένουν μόνιμα σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας(εκτός από Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά προς τα ΚΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή του εξουσιοδοτημένου ατόμου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά
 • Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής όπου θα αναγράφεται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας(τουλάχιστος 67%). Για γνωματεύσεις ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.
 • Για υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
 • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής & περί μη παραλαβής Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή ενότητα ή ΚΕΠ
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες για την έκδοση νέας κάρτας και τρεις για δικαιούχους δελτίου συνοδού
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2016  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

               Δεν γίνονται δεκτές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν.2643/98

-          Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς γνωμάτευση. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους.

-          Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ώστε να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη τουλάχιστον 67%

-          Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Προκειμένου οι τυφλοί και Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Δήμων να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές(παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80 % και άνω.

 

-Οι δικαιούχοι που δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

-Οι δικαιούχοι που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 ΕΥΡΩ ατομικό και 29.000 ΕΥΡΩ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

 

-Σε περίπτωση απώλειας κάρτας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, θα χορηγείται νέος αριθμός έως 30-11-2017 από τα ΚΕΠ

-Για όσες κάρτες απολεσθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δύναται να χορηγείται βεβαίωση από την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα

-Σε περίπτωση απώλειας της βεβαίωσης δεν είναι δυνατή η επανέκδοσή της.